۱۳۹۰ مرداد ۱۷, دوشنبه

برگزاری کنگره شکوهمند حزب کمونیست کارگران تونس
پیروزی بزرگی برای مارکسیسم لنینیسم

در تاریخ 22 تا 25 ژوئیه سال 2011 نخستین کنگره حزب کمونیست کارگران تونس، بعد از بیست و شش سال زندگی مخفی، در شرایط علنی به پاس انقلاب مردم تونس، در بهار آزادی ممالک عربی شمال آفریقا برگذار شد.
حزب کمونیست کارگران تونس توانست در این دوران از مبارزه بر ضد رویزیونیسم که جنبش کمونیستی را بویژه در ممالک عربی با رهنمودهای روسها به نابودی کشانید، از مبارزه با رژیمهای حاکم ارتجاعی در تونس و از جمله زین العابدین بن علی سربلند بیرون آید و با نفوذ در میان اتحادیه های کارگری و توده های خلق مهر خویش را بر انقلاب تونس بکوبد و بیکی از نیروهای مهم و قابل احترام انقلاب مردم تونس بدل شود. نقش حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست تونس بهیچوجه دیگر قابل انکار نیست.
حزب کمونیست کارگران تونس تنها حزب قدرتمند کمونیستی است که از منافع عموم خلق تونس برای تکمیل انقلاب دموکراتیک و بویژه از منافع پرولتاریای تونس در این مرحله از انقلاب و پیشرفت به سمت سوسیالیسم حمایت کرده و این خواستها را نمایندگی می کند. گروهکهای ناچیز دیگر "کمونیستی" در اثر خط مشی های رویزیونیستی بکلی مضمحل شده و یا در انزوای کامل بسر می برند. آنها در عرصه مبارزه و انقلاب مردم تونس در دوران خفقان و در آستانه انقلاب بکلی غایب بودند و در میان مردم حضور نداشتند. تلاش این رویزیونیستها این است که با پرووکاسیون و ادامه سیاست خیانت طبقاتی به انقلاب تونس، ضربات خویش را به انقلاب از سوی "چپ" و راست وارد آورند و در عمل همدستان بقای رژیم زین العابدین بن علی هستند. از هم اکنون ما شاهد تحریکات عوامل رژیم سابق که در حکومت وجود دارند و تلاش می کنند تسلط مجدد خود بر اوضاع را با دامن زدن به خرابکاری، دزدی، تجاوز به حقوق مردم توسط باندهای سیاه و و عملیات مشکوک برقرار سازند، هستیم. رهبران حزب کمونیست کارگران تونس بارها اعلام کرده اند، بن علی ساقط شده ولی رژیم ارتجاعی طبقات حاکمه در تونس بر سر قدرت باقی مانده است. دیکتاتور رفته ولی دیکتاتوری باقی مانده است. هدف طبقات ارتجاعی حاکمه ایجاد فضائی مملو از سوء ظن و فقدان امنیت است تا بتواند تسلط و بکارگیری ابزار سرکوب را توجیه کند و انقلاب را در نیمه راه متوقف نماید.
کنگره حزب برادر ما در تونس در بزرگترین سالن ورزشی پایتخت بنام قصر ورزش با بیش از 4000 هزار نفر شرکت کننده افتتاح شد. پرچمهای سرخ داس و چکش در همه جا به اهتزاز در آمده بود. سرود پرافتخار انترناسیونال در فضای سالن طنین می انداخت. صدها نفر جوانان دختر و پسر تونسی اعضاء سازمان جوانان تونس به شادی و پایکوبی و خواندن سرودهای انقلابی مشغول بودند. زنان با حجاب که با آنها همکاری می کردند در سالن حضور داشتند. در کنگره حدود 250 نفر نمایندگان طبقه کارگر تونس از شهرهای مختلف تونس شرکت کرده بودند.
دو دسته مهمانان خارجی دعوت شده بودند. رفقای احزاب برادر- اعضاء کنفرانس احزاب و سازمانهای مارکسیستی-لنینیستی- که حزب کار ایران(توفان) با هیات نمایندگی خود در میان این گروه بود و مهمانان سایر احزاب و سازمانها و شخصیتهای مترقی که از دوستداران انقلاب مردم تونس و از حامیان حزب کمونیست کارگران تونس در جهان هستند. اعضاء احزاب برادر حق داشتند در بحثهای کمسیونها و کنگره فعالانه شرکت کرده و اظهار نظر کنند و در تمام فعالیتهای کنگره شرکت داشته باشند. سایر مهمانان از این حق و حق شرکت در جلسات کنگره که نیمه علنی و با احتیاط و رعایت پنهانکاری برگذار می شد برخوردار نبودند.
از طرف احزاب بردار پیامی به نمایندگی رفیق رائول مارکو عضو حزب کمونیست اسپانیا خطاب به کنگره ارائه شد. پیام احزاب برادر در طی کنگره قرائت گردید و در جلسات افتتاحیه و در جشن پایانی کنگره سایر مهمانان خارجی نیز پیامهای خویش را به نمایندگان و مردم حاضر ارائه کردند.
حزب کمونیست انقلابی ترکیه، حزب کمونیست کارگران دانمارک، حزب کمونیست کارگران فرانسه، پلاتفرم کمونیستی نروژ، تشکیلات برای احیاء حزب کمونیست یونان، سازمان برای بازسازی حزب کمونیست ایتالیا، حزب کمونیست اسپانیا(مارکسیست-لنینیست)، حزب کار دومینیکن، حزب کمونیست مکزیک(مارکسیست-لنینیست)، حزب کمونیست کلمبیا(مارکسیست-لنینیست)، حزب کمونیست انقلابی ولتا، حزب کمونیست شیلی(مارکسیست-لنینیست)، حزب کمونیست اکوادر(مارکسیست-لنینیست)، حزب کمونیست انقلابی برزیل، حزب کمونیست ونزوئلا(مارکسیست-لنینیست)، حزب کمونیست بنین، حزب کار ایران(توفان) یا خود در کنگره شرکت داشتند و یا برای کنگره پیامهای تبریک و همبستگی ارسال داشته بودند.
در کنگره گزارش کنگره که به زبان عربی قرائت می گردید همزمان به زبانهای فرانسه، اسپانیائی، انگلیسی و آلمانی برگردانده می شد. کنگره بسیار سازمانیافته و خوب برگذار شد.
در راس مهمانان خارجی نمایندگان جبهه خلق برای آزادی فلسطین  که از رامله و نوار غزه آمده بودند حضور داشتند. شرکت کنندگان در کنگره یکپارچه بپا خاستند و با شور و شوق فراوان حمایت خویش را از مبارزات مردم فلسطین بر ضد صهیونیسم و امپریالیسم ابراز داشتند. نمایندگان فلسطین، پرچمهای فلسطین و تونس را به اهتزار در آوردند و همبستگی خلقها و کمونیستها را در مبارزه رهائی بخش ملی به نمایش گذاردند. نمایش شکوهمند مردم و طبقه کارگر تونس بیان این نظریه درست و تائید آن است که باید از مبارزه رهائی بخش مردم فلسطین بر ضد دشمن جنایتکار و اشغالگر یعنی صهیونیسم اسرائیل دفاع نمود. این همبستگی دست ردی بر سینه تئوریهای ارتجاعی صهیونیسم ساخته ی مبارزه "علیه دو قطب هم علیه صهیونیسم و هم علیه اسلام سیاسی و تروریسم" است(بخوانید مبارزه انقلابی همه خلقهای جهان بر ضد امپریالیسم و صهیونیسم-توفان).
حزب بسیاری از زندانیان سیاسی در زمان دیکتاتوری را به عنوان مهمانان رسمی حزب به کنگره دعوت کرده بود و از آنان بخاطر مبارزاتشان تجلیل به عمل آورد..
در میان مهمانان خارجی چهره های زیر به چشم می خوردند. جبهه خلق برای آزادی فلسطین، حزب کمونیست لبنان، حزب کار بلژیک، حزب مبارز جدید، حزب کمونیست فرانسه، حزب کمونیست یونان، حزب کارگران یونان، حزب کمونیست مارکسیست لنینیست آلمان، گروه کار آینده از آلمان، گروه های هوادار انقلاب تونس از پرتقال، از مصر و مراکش و سوریه، اتحادیه کارگران تونس. حزب کمونیست بنین، حزب کمونیست ساحل عاج، نماینده کارزار ضد امپریالیستی در اتریش.
در عین حال خبرگزاریهای جهان در زمان برگزاری کنگره و جشن حزب شرکت داشتند و گزارشات فراوانی از فعالیتهای حزب کمونیست کارگران تونس منتشر نمودند.
این سیاست حزب برادر از پختگی و هشیاری حزب حکایت می کند، زیرا حزب بدرستی می فهمد که در شرایط کنونی جهانی و کشور، باید به غیر از رفقای کمونیست و دوستان پایدار حزب، هاله ای از هواداران و نیروهای مترقی و یا جریانهائی که آمادگی کمک به حزب و تبلیغ مواضع آنرا دارند، بدور خود چه در عرصه داخلی و چه در عرصه جهانی جلب کرد. این هاله به ایجاد یک جبهه عمومی دموکراتیک حفاظتی از حزب منجر می شود که ضربات دسیسه های دیکتاوری حاکم را به حزب تا حدود بسیاری دفع می کند. حزب بدرستی می بیند که دیکتاتوری تلاش دارد هوادارن احزاب اسلامی را که در تونس بیشتر با لیبرالیسم فرانسوی عجین شده اند و با اسلامیستهای افراطی تمایز دارند بر ضد کمونیستها تحریک کرده و آنها را به جان حزب کمونیست کارگران تونس بیفکنند. با ایجا اختلاف مانع از برگزاری انتخابات گسترده برای تدوین قانون اساسی شود و با تحریکات در اتحادیه های کارگری مانع از آن شود که یک اتحادیه متحد و مشترک کارگری که با اراده واحد از حقوق همه کارگران دفاع کند ایجاد شود. رفقای حزب کمونیست کارگران تونس به درستی بیان می کنند که در کشور ما تضاد عمده با نیروهای اسلامی نیست با دیکتاتوری حاکم مسلح و قدرت سیاسی کنونی است. حزب کمونیست کارگران تونس از شرکت در کمیسیون پیشبرد انقلاب؟! که آنرا کمیسیونی رفرمیستی برای کنار آمدن با هیات حاکمه ارزیابی می کند سرباز زدند. دشمنان کمونیستها در مناطق دهقانی تلاش می ورزند که دهقانان را علیه حزب کمونیست کارگران تونس با تکیه به تعصبات مذهبی و اینکه کمونیستها بی خدا هستند و کافر بشورانند. در این تبلیغات طبقه حاکمه مسلح نقش تعیین کننده را دارد.
رفیق همامی عضو رهبری حزب کمونیست کارگران تونس در گزارش مشروح کار خود، به فعالیتهای حزب در دوران 26 سال کار مخفی و مشکلات آن اشاره کرد. در این دوران انشعاباتی در حزب صورت گرفت که در کنگره فعلی بسیاری از جداشدگان سابق چه به صورت فردی و چه به صورت تشکیلاتی به حزب پیوسته و حزب واحد کمونیست کارگران تونس را تقویت می کنند. این تجربه تونس باید برای کمونیستهای ایران آموزنده باشد و از آن برای تقویت حزب کار ایران(توفان) به عنوان تنها حزب مارکسیست لنینیست ایران که از ساختمان سوسیالیسم در شوروی لنینی-استالینی و گذشته پرافتخار جنبش کمونیستی در ایران و جهان حمایت می کنند آموزش بگیرند.
وی اشاره کرد که گذار از کار مخفی در شرایطی که دموکراسی کامل در کشور مستقر نشده به کار نیمه علنی و کار علنی با مشکلات فراوان روبروست و در عمل کار حزب را دچار مشکل می سازد. از جمله اینکه کادرهای با تجربه و قدیمی و مخفی حزب در زمان گذشته چهره های ناشناخته ای برای مردم هستند در حالیکه جوانانی که در دوران انقلاب به حزب پیوسته و به کار توده ای و تبلیغاتی در میان مردم دست زده اند و از تجربه کافی و دانش تئوریک بحد کافی برخوردار نیستند، از پایگاههای توده ای برخوردارند و بیشتر مورد اعتماد مردم قرار دارند. این وضعیت می تواند اگر بدرستی حل نشود به حزب و رهبری مردم طبیعتا صدمه زند.
رفیق همامی در گزارش خود به خواست حزب برای تغییر قانون اساسی تونس اشاره کرد که در این قانون اساسی نه تنها باید حقوق دموکراتیک، بلکه خواستهای اجتماعی برای تحقق عدالت اجتماعی نیز منظور شود. رفیق همامی بیان کرد که انقلاب دموکراتیک مردم تونس به همه خواستهای خویش، اگر ما موفق نشویم وحدت مبارزه بر ضد صهیونیسم و امپریالیسم را در این اسناد بازتاب دهیم، نرسیده است.
رفیق همامی اشاره کرد که نظام بن علی هنوز دست نخورده باقی مانده است و ارتش در دست طبقه حاکمه، حکمِ ادامه سیاست تسلط طبقاتی وی را دارد. ما با یک رژیم ضد انقلابی روبرو هستیم که می کوشد با هر وسیله ای جلوی پیشرفت انقلاب را بگیرد. رژیم تلاش می کند، جلوی تاسیس مجلس موسسان و انتخابات آزاد را بگیرد و مرتب آنرا به تاخیر می اندازد باین جهت وی مردم تونس را فرا خواند که خود را برای شرکت در یک انتخابات گسترده آماده گردانند. نفس برگزاری انتخابات و شرکت وسیع مردم در آن کمک به امر پیشبرد انقلاب است. نیروهای مذهبی در تونس با این خواست موافقند و تلاشهای رژیم حاکم را برای ممانعت از برگزاری یک انتخابات واقعی را به نقد می کشند. حزب ما این خواست را تقویت سیاست و خواست خودش ارزیابی می کند. وی در عین حال مخالفت خویش را با یک جمهوری اسلامی و استقرار قوانین فقه اسلامی  در تونس اعلام داشت. همامی اشاره کرد که سیاستی را که رژیم حاکم به بهانه حمایت از حکومت غیر مذهبی در پیش گرفته است، کار را در تونس به وضعیت الجزایر می کشاند که فاجعه آمیز است. حزب کمونیست کارگران تونس خواهان انتخابات آزاد و دموکراتیک با بسیج افکار عمومی و تصویب آن چنان قانون اساسی دموکراتیکی است که عدالت اجتماعی در آن منظور شده باشد، دین از دولت جدا باشد، تساوی حقوق زن و مرد برسمیت شناخته شده باشد، و بر ضد امپریالیسم و صهیونیسم نظر روشن داشته و از جنبش فلسطین دفاع کند. روح این مطالب باید در قانون اساسی جدید منعکس شود. حزب کمونیست کارگران تونس برنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را در کنگره به تصویب رسانید. از جمله اینکه حزب، مخالف آن است که دولت به ابزار سیاست شرکتهای فراملتی در تونس بدل شوند و زندگی اقتصادی تونس را با سیاست خصوصی سازیها به نابودی بکشانند. حزب با افزایش سن بازنشستگی و تعیین مزد، بی توجه به شرایط زندگی مزدبگیران و تامین حداقل شرایط معیشتی آنها مخالف است. حزب در عرصه خارجی خواهان یک سیاست مستقل ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی است. آنها می خواهند که هر کس خواهان استقرار مناسبات دیپلماتیک با صهیونیستها باشد مجازات شود. آنها حامی خلق فلسطین بوده و از همبستگی خلقهای ممالک عربی حمایت می کنند. حزب کمونیست کارگران تونس تجاوز امپریالیستی ناتو به لیبی را محکوم کرد حتی اگر لباس عربی بر این تجاوز بپوشانند.
کنگره حزب کمونیست کارگران تونس با موفقیت و انتخابات هیات مرکزی جدید به پایان رسید.رفقای تونسی که تجربه 26 سال زندگی مخفی را دارند و از تبهکاری بورژوازی با خبرند می دانند که چه خطراتی در کمین آنها نشسته و آنها را تهدید می کنند. حزب کار ایران(توفان) به نمایندگی از جانب خلق ایران و طبقه کارگر ایران برای آنها آرزوی موفقیت و پیروزی داشت.
حزب ما موفق شد در جنب کنگره با رفقای جبهه خلق برای آزادی فلسطین گفتگو کند. در این گفتگو رفقا فلسطینی ابراز داشتند که آنها با سازمان حماس مشترکا در جبهه مقاومت همکاری دارند و بر ضد نسل کشی فلسطینیها و برای آزادی کشور فلسطین مبارزه می کنند. در پاسخ به پرسش ما در مورد مشکلاتشان در نوار غزه و سواحل رود اردن، اساسا بیان کردند که در نوار غزه از امنیت کامل برخوردارند و به فعالیتهای سیاسی خویش ادامه می دهند، ولی این بخت را در سواحل رود اردن که زیر سلطه اسرائیلیهاست بهیچوجه ندارند و مرتب در تحت تعقیبند.  
حزب ما برای حزب کمونیست کارگران تونس آرزوی موفقیت و پیروزی دارد.
زنده باد حزب کمونیست کارگران تونس. تنها نماینده طبقه کارگر در تونس.

نقل از توفان شماره 137 ارگان مرکزی حزب کارایران مرداد ماه 1390

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر