۱۳۹۷ تیر ۱۷, یکشنبه

پروژه امپریالیستی درقالب مبارزۀ علیه حجاب اجباری!


پروژه امپریالیستی درقالب مبارزۀ علیه حجاب اجباری!


محمد رضا شاه خائن مدعی گشایش "دروازه های تمدن بزرگ" بروی مردم ایران در مصاحبه ای با خبرنگار امریکایی گفت که "زنان ناقص العقل اند". این همان نگاه مردانۀ کهتری است که در تاریخ جهان به رغم بیش از صد سال  مبارزۀ پیگیر علیه این تفکر ارتجاعی، هنوز حاکم بوده ونابرابری جنسی درتمام سطوح جامعه داغ ننگی بر پیشانی نظام طبقاتی وستمگرانه سرمایه داری است.

خروج زنان از چهاردیواری خانه آغاز رهایی زن بود. مشارکت فعال زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی حاصل صدها سال مبارزۀ زنان در تاریخ بشریت است. با آغاز دوران سرمایه داری زن از مقام "پست"  به "موجودی قابل احترام" در تولید ارتقا مقام پیدا کرد! با انقلابات صنعتی زنان به رزمی نو فراخوانده شدند.

در ایران یکی از اولین گامهای مبارزاتی زنان دردوران انقلاب مشروطه تلاش برای بدست آوردن حق تحصیل بود. دراین دوران زنان آگاه وعلاقمند به مبارزه مشترک وکسب سرنوشت خود شدند. حضور بانوان درعرصه  فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فکری و فرهنگی و خصوصا امکانِ تحصیل، رهایی زنان از حق قیمومیت مردان وبرابری حقوقی بین زن ومرد را مطرح ساخت. یقینا حاکمیت ملایان در ایران نیز از اینروست که قوانین زن ستیز خود را تدوین و تصویب کردند. قوانینی که با مقاومت و مبارزۀ جدی زنان برای احقاق حقوق انسانی خود روبروگشت.

در چند دهۀ گذشته از نیروهای سوسیال دموکرات تا مجاهدین ؛ سلطنت طلبان و حتی  اصلاح طلبان درون رژیم همگی داعیۀ دفاع از حقوق زنان را داشتند. اما در نهایت جملگیِ این گروهها با قوائد بازی جوامع بورژوایی بازی کردند. مبارزه علیه حجاب اجباری یک ضرورت است اما اعتراضات اگر فاقد تشکیلات وسازماندهی واحد سیاسی باشد، سرانجام به یک حرکت فرسایشی تبدیل خواهد گشت و به شکست خواهد انجامید. تردیدی نیست که باید از مطالبات زنان و مردانی که به خیابانها آمده اند و خواستِ جدایی دین از دولت، آموزش رایگان، استقرار آزادیهای دمکراتیک چون آزادی احزاب، تظاهرات، الغای تفکیک جنسیتی و پوشش اجباری، اتحادیه ها و تشکلات مستقل، حق کار، مسکن، بیمه و پرداخت حقوق های ... را داشتند، دفاع کرد.

مبارزه علیه مرد سالاری و تبعیض‌های موجود علیه زنان در جامعه، تنها با جهت‌گیری طبقاتی علیه نظام سرمایه داری امکان پذیر است. برخلاف ادعای جریانات خرده بورژوایی یا جریاناتی با برچسب چپ اما با ویژگی های پوپولیستی باید گفت که جنبش زنان معلولی از قوانین مرد سالارانه و سنت‌های اجتماعی نیست بلکه ریشه های آنرا باید در مالکیت خصوصی سیستم و روند تقسیم کار اجتماعی موجود جست. "انسان زن به دنیا نمی آید بلکه زن می شود". جنبش زنان تنها با صف‌بندی مستقل خود مقابل نظام سرمایه داری و در کنار کارگران و زحمتکشان و پرچم داران واقعی منافع پرولتاریاست که می‌تواند متشکل شود.                                                                                             

تلاش افراد و بنگاه های وابسته به غرب بر آنست که امپریالیسم را چون قهرمان فیلم های هالیوودی ناجی زنان ایران جلوه دهند و در پایان سناریو با افتخار مدعی شوند که با فشار بر رژیم ایران توانسته اند زنان را از اهریمن جمهوری اسلامی رها سازند. این  تلاشهایشان را می توان بعنوان خیانت به جنبش زنان ارزیابی کرد. خیانتی که منجر به انحراف و جدایی جنبش زنان است. سالهاست که دستگاه پروژه سازی امپریالیسم با  فعالیت های شبانه روزی خود بدنبال سرنگونی جمهوری اسلامی است. البته خواست سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی خواست مشترک ما و میلیونها ایرانی دیگرنیز می باشد. اما میان "ماه ما با ماه گردون" تفاوت از زمین تا آسمان است. یکی از پروژه های مورد حمایت امپریالیست ها ولابی های صهیونیستی "پروژه  مسیح علینژاد" است. خانم معصومه علی‌نژاد قمی خبرنگارپیشین مجلس جمهوری اسلامی درسال ۱۳۸۶ برای ادامه تحصیل  راهی لندن شد . وی در خارج نام مسیح را بجای معصومه برای خود برگزید. با کمک بنگاه تبلیغاتی امپریالیستی چنان شخصیتی ازوی ساخته شد که چند سال بعد از ورودشان به دنیای تمدن! خواستار مصاحبه باباراک اوباما رییس جهور آمریکا  شد. چندین جایزۀ محافل امپریالیستی نیز به ایشان بعنوان فمینیست تعلق گرفت. خانم علی نژاد در همین فاصلۀ کوتاه که درخارج سکنی گزید چند کتاب هم نوشت!! مسیح علینژاد در سال ۱۳۹۳ با کامبیز فروهرخبرنگار ارشد "بلومبرگ" ازدواج کرد و  پروژۀ "آزادی های یواشکی" را براه انداخت. پس از خیزش زحمتکشان دردی ماه سال گذشته خانم علی نژاد" ناگهان" تصمیم گرفت پروژۀ آزادی های یواشکی خود را "به گونه ای تازه از سطح آنلاین وارد بدنۀ جامعه سازد." و اینگونه بود که اوطراح چهارشنبه های سفید" هم شد! مسیح علی نژآد که  تا چند سال پس از اقامت خود در خارج از کشور حتی حاضر نبود بدون کلاه در مجامع عمومی حضور یابد، اندک اندک با ورود به "دنیای متمدن" خرمن موهایش را در باد رها کرد و حال می خواهد به زنان و دختران روستاییِ "بی تمدن" در ایران بیاموزد که آنها هم باید موها را به دست باد بسپارند و قدم در راهی پر سعادت بگذارند. رهنمود "مسیح" به زنان ایران دراعتراض به حجاب اجباری برداشتن روسری ها و حضورشان در معابر عمومی با شال یا روسری سفید چهارشنبه‌ها در مناطق مختلف ایران و ارسال و انتشار فیلم وعکس خود در شبکه‌های اجتماعی بود. از آنجایی که اعتراضات فاقد تشکیلات وسازماندهی واحد سیاسی باشد، سرانجام به یک حرکت فرسایشی  و به شکست خواهد انجامید، این حرکت اعتراضی نیز بتدریج خاموش شد.

 

اما هدف وحاصل اینگونه تبلیغات چیست؟

                                                                                                                 

مسیح علی نژاد چنان در رسانه های خارجی مطرح شد که گویی وی در سالهای گذشته پرچمدار مبارزات زنان در ایران بوده است. جدیدا نیز روزنامۀ گاردین به تبلیغ و تمجید از کتاب این خبرنگار همه فن حریف پرداخته است. اما آنچه روزنامۀ گاردین به آن اشاره نمی کند، پافشاری مسیح علی نژاد دراعمال تحریم های شدید تر و قطع اندک روابط باقی ماندۀ غرب با ایران است. آنچه این روزنامۀ "بهشت تمدن"به آن نمی پردازد تاثیرات وآسیب های همه جانبۀ این تحریم ها بر زندگی میلیونها ایرانی است.

در این کتاب مسیح علی نژاد دروغ های بزرگی هم تحویل خوانندگان خارجی داده است. از جمله دروغ های شاخدار این  خانم اینست که ایشان از هفت سالگی علیه حجاب مبارزه کرده است.از دردسرهای موهای پر پشتش و صدای رسایش می گوید و افسانه ای می سازد و مدعی می شود که وی در ایران  زندانی سیاسی بوده است! این خانم با استفاده ازموقعیتی که به او داده اند خود را قربانی جمهوری اسلامی معرفی می کند و خود را نمایندۀ قربانی های دیگر می نامد. او بنام نمایندۀ زنان ایران در سراسردنیا سفر کرده و درخواست قطع روابط اقتصادی این کشورها را با ایران داشته است.او با استفاده ازسلاح "مبارزه علیه حجاب اجباری" بر سینۀ نمایندگان خارجی اسلحه می گذارد و از کشورهای غربی تقاضای اقدامات عملی برای رهایی زنان به مثابۀ گروگان های جمهوری اسلامی را می کند!

این روزها شاهد تلاش حامیان پروژۀ "جنگ تمدن ها" با جدیت هرچه تمام هستیم. همان کشورهایی که زمانی به بهانۀ "متمدن کردن جوامع بدوی افریقایی استعمار را به آنها تحمیل نمودند، می خواهند به بهانۀ نجات زنان ایرانی از "بربریت" " تمدن" خود را به ما بمباران کنند. پرسش این است  آیا برای مسیح علینژاد و هواداران وی اهمیتی دارد که چه برسر میلیونها ایرانی می آید؟ آیا لحظۀ مرگ کودکان در آغوش مادرانشان بخاطرعدم دسترسی به دارو اندکی قلبشان را آکنده از اندوه می سازد؟ آیا برای معصومه خانم ها مهم است که زنی در اثر تحریم شغلش را از دست داده است وجسم خود را برای تهیۀ تکه نانی برای خانواده شان می فروشد؟ آیا مسیح علینژاد و شرکا که ازمبارزه باحجاب و ورود زنان به استادیوم به درستی سخن میگویند، به این مسئله دقت دارند که دامن زدن به یک حرکت فراگیر فمینیستی در ایران علیه حجاب اجباری خواب و خیالی بیش نیست، زیرا به اقرار خود فمینیست های ایرانی الویت ها براساس تجارب قومی متفاوت هستند. زنانی که با تبعیض قومی روبرو نیستند، الویت هایشان ستم دوگانه (قومی وجنسی) نیست. و دقیقا به همین دلیل هم سالهاست که میان فمینیست های ایرانی پیرامون الویت ها گفت وشنودهای بسیار اما بدون نیتجۀ قابل ارائۀ مشترک صورت گرفته است.

اگر به این جنبش ها وکمپین های مختلف از جمله آزادی های یواشکی، چهارشنبه های سفید و دیگر کمپین های اینترنتی نگاهی بیندازیم مشخص میشود که  چه استراتژیی را دنبال می کنند. از آنجا که جنبش بدون استراتژی سیاسی مفهومی ندارد باید دید تلاش این افراد در چه راستایی به پیش می رود؟ این پروژۀ امپریالیستی چه می خواهد. تلاش پروژۀ مذکورآنست تا تصویری به مجامع بین المللی ارائه دهد که منجر به فشارهای بیشتراقتصادی و مشروعیت بخشیدن به مداخلات نظامی امپریالیستی گردد.

 کسانی که در شرایط کنونی با توجه به تهدید امپریالیسم و صهیونیسم برای نابودی ایران مستقیم یا غیر مستقیم از تجاوز به ایران  و نقشۀ شوم تجزیۀ ایران حمایت می کنند؛ کسانی که افتخارشان در افزایش فشارِ تحریمِ جنایتکارانۀ اقتصادی امپریالیستها علیه مادران، زنان و فرزندانشان است؛ نه خواهان استقرار دمکراسی هستند و نه خواهان برابری حقوق زن و مرد. آنها تنها خواست وافتخارشان خدمت به امپریالیسم جهانی است اما با نقاب دروغینِ دفاع از حقوق بشر و یا حقوق زنان و…

باید نسبت به مسیح علی نژاد که با حمایت رسانه هایی چون صدای امریکا و یو ان واچ ( لابی اسرائیل در شورای حقوق بشر) خود را حامی زنان و آزادی زنان ایران نشان می دهد و افرادی چون ایشان با هشیاری برخورد کرد. ایشان با تشویق و تائید سیاست های غرب و سیاست های صهیونیستی نه تنها طرفدار حقوق زنان نیستند، بلکه به زندگی نیمی از جمعیت جامعۀ ایران یعنی تقریبا چهل میلیون زن و دختر ایرانی آسیب های جدی می رسانند. زنان همواره اولین قربانیانِ لحظاتی بودند که جمهوری اسلامی در مخمصۀ سیاسی قرار داشته است. استفاده از حجاب به مثابۀ اسلحه ای علیه امنیت ایران به سرکوب و شدت عمل جمهوری اسلامی در برابر جنبش مبارزه علیه حجاب اجباری می انجامد.

مبارزه در راه رسیدن به مطالبات زنان تا رهایی شان در تمام سطوح، تنها با پیوند با جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر و با پیشبرد مبارزۀ طبقاتی میسر خواهد بود!حقوق دمکراتیک زنان ازجمله ازادی پوشش بخشی از حقوق عمومی مردم ایران است که باید با براندازی نظام فاسد سرمایه داری زن ستیز اسلامی واستقرار آزادی وعدالت اجتماعی وحفظ تمامیت ایران محقق شود.چنین باد!

* سیمون دوبوار

www.toufan.org

نقل از توفان الکترونیکی شماره 144 نشریه الکترونیکی حزب کارایران  تیرماه 1397

توفان الکترونیکی شماره 144 منتشر شد

توفان الکترونیکی شماره 144 تیرماه 1397 نشریه الکترونیکی حزب کارایران منتشرشد

۱۳۹۷ خرداد ۲۰, یکشنبه

اعلامیه مشترک

اعلامیه مشترک
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
(خطاب به اجلاس سازمان جهانی کار و سندیکاهای بین المللی)
 
فشار بر سندیکاها و جنبش کارگری مستقل ایران را قویا محکوم می کنیم
 
فشار بر کارگران ایران برای جلوگیری از ایجاد سندیکا و تشکل مستقل کارگری همچنان ادامه دارد. کارگران به دلیل فعالیت‌های سندیکایی مورد آزار و اذیت‌های دولتی قرار می‌گیرند. دولت و وزارت کار با اخراج، بازداشت و زندانی کردن کارگران پیشرو مانع از فعالیت سندیکاهای موجود و ایجاد سندیکاهای جدید می‌شوند. اعتصابات و اعتراضات کارگری به رسمیت شناخته نمی‌شود و کارگران پیشرو در اعتصابات و اعتراضات با اتهامات واهی امنیتی بازداشت، محاکمه و زندانی می‌گردند. در همین راستا دو تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد محکوم به حبس‌های طولانی گردیده  و پنج تن از اعضای این سندیکا چندین سال است که از کار اخراج شده‌اند.  کارگران زندانی و اخراج شده سال‌های گذشته از سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه همچنان با محدودیت های فراوان برای ادامه فعالیت سندیکایی مواجه اند از جمله آن تبدیل قرارداد کار آنان از دائمی به قراردادی است که در نتیجه آن امنیت شغلی شان از بین رفته است. اعتراضات و اعتصابات یکسال اخیر کارگران عضو این سندیکا که عمدتا به دلیل عدم پرداخت چندین ماهه حقوق شان صورت گرفته، به شدت سرکوب شده و ۳۵ تن از کارگران با دستور قضایی احضار و با اتهامات واهی مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.
 
وزارت کار برای فریب سازمان بین‌المللی کار با کمک نهاد خانه کارگر و حزب اسلامی کار اقدام به تشکیل اتحادیه‌های صوری و وابسته نموده بدون آنکه کارگران در آنها حضور داشته باشند. شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و کانون عالی نمایندگان کارگر تشکل‌های وابسته به دولت هستند و در جهت اهداف دولت در تضییع حقوق کارگران حرکت می‌کنند.  حتی شوراهای اسلامی کار و نهاد خانه کارگر سال ۲۰۰۵ در حمله سازمان یافته دولتی به سندیکای کارگران شرکت واحد و ضرب و شتم کارگران عضو سندیکا نقش بسزایی داشته‌اند.
 
در حالیکه دولت ایران توانسته سه دوره متوالی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان جهانی کار انتخاب شود؛  باز هم اجلاس امسال ای ال او در ژنو٬ بدون حضور هیچ نماینده و سخنگویی از طرف طبقه کارگر ایران برگزار می‌شود. شکایت‌های سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که از سال ۲۰۰۵ در سازمان جهانی کار به ثبت رسیده و تاکنون موارد متعدد دیگری به آن افزوده شده است رسیدگی نشده و دولت ایران مجال یافته تا هر سال گزارشات غیر واقعی به آن سازمان ارائه و حق کارگران آسیب دیده را پایمال کند. حتی نمایندگان سازمان جهانی کار که اخیرا به تهران سفر کرده و می توانستند از طریق ایمیل رسمی این دو سندیکا با نمایندگان واقعی کارگران دیدار کنند این مهم را انجام ندادند و در عوض با افرادی که وزارت کار تحت عنوان نمایندگان کارگر سازمان داده بود دیدار کردند.
 
 همچنان دولت ایران مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ را امضا نکرده و حقوق کارگران در رابطه با ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، حق اعتراض و اعتصاب،  مذاکرات برای توافق بر پیمان دسته جمعی و ....  را به رسمیت نمی‌شناسد. بنابراین همه سندیکاها و تشکلات بین المللی را فرا می‌خوانیم تا صدای اعتراض و خواست‌های طبقه کارگر ایران در اجلاس امسال باشند.
 
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ضمن محکوم کردن تعرض به فعالان سندیکایی و جنبش کارگری و همچنین سرکوب اعتصابات و اعتراض‌های کارگری از سوی دولت، بر حق تشکل‌یابی کارگران تاکید نموده و خواهان رفع محدودیت‌ از فعالیت سندیکایی و صنفی کارگران و عضویت آزادانه آنها در تشکلات کارگری دلخواه شان می‌باشد.
 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
با درود

توفان الکترونیکی شماره 143 خرداد ماه 1397 نشریه الکترونیکی حزب کارایران منتشر شد

 با احترام

توفان


*************

دراین شماره مطالب زیر را می خوانید:


 

 

·         ازاعتصابات سراسری رانندگان و کامیونداران در ایران حمایت میکنیم

·         نظام تقسیمات کشوری، جولانگاه اختلاسگران .نگاهی به اعتراضات محقانه مردم کازرون

·         درس‌هایی از مبارزات کارگری سال گذشته

·         افتخار بر زنان قهرمان ایران

·         هفته معلم، هفته همبستگی و اتحاد معلمان سراسر ایران


·         شوخی نکنید آقایان، جهنم زیر پاهای شماست!یادداشتی از معلم زندانی، محمد حبیبی

·         اطلاعیه:پیکار متحد مردم کازرون علیه گرازهای اسلامی وعقب نشینی رژیم

·         یورش وحشیانه مأموران امنیتی و انتظامی به جشن پنجاهمین سال تأسیس کانون نویسندگان را قویاً محکوم میکنیم

·         گزارش نماینده زاهدان از فقر مردم سیستان                    

·         گفتگویی با دکتر فریبرز رئیس دانا در مورد علت نوسانات بهای ارز(بخش پایانی)

·         درحاشیه سخنان زورگویانه و جنگطلبانه مایک پومپئو، وزیر خارجه امریکا

·         جبهه خلق برای آزادی فلسطین(درمورد نوار غزه وکشتار مردم فلسطین)    

·         گزارشی از سالگرد تولد کارل مارکس در شهر تریر آلمان

·         گشت و گذاری در فیسبوک.پرسش و پاسخ در شبکه تلگرام

·         فرخنده باد هفتاد و سومین سالروز پیروزی بر فاشیسم

 

 
با درود
لطفا نشریه جدید توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 219 خرداد ماه  1397 را ملاحظه فرمائید ودر پخش آن ما را یاری رسانید
با تشکر
www.toufan.org
 
 

 

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۹, چهارشنبه

با درودهای فراوان
توفان الکترونیکی شماره 142 اردیبهشت ماه 1397 نشریه الکترونیکی حزب کارایران منتشرشد
 با احترام
توفان
 
درشماره 142 توفان الکترونیکی
مطالب زیر را می خوانید:
 
 
·         فرخنده باد اول ماه مه، روز نمایش پرقدرت اتحاد کارگران سراسر جهان
·         چرا اعتصابات و اعتراضات کارگران فولاد اهواز تا این حد اهمیت دارد؟
·         ما هستیم و می‌رزمیم!
·         مقاومت شورانگیز زنان در مقابل گرازهای «گشت ارشاد»
·         بیانیه مشترک به مناسبت اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) ۱۳۹۷

·         سفری به سر زمین انقلاب اکتبر

·         بازهم با یک دروغ آغاز شد
·         گفتگویی با دکتر فریبرز رئیس دانا در مورد علت نوسانات بهای ارز
·         سخن هفته
·         بیانیه گروهی از فعالان اجتماعی و فرهنگی ایران در محکومیت تجاوز به سوریه
·         گشت و گذاری در فیسبوک
·         پرسش و پاسخ در شبکه تلگرام
 

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۸, سه‌شنبه


با درود های فراوان
لطفا نشریه جدید توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 218  اردیبهشت  ماه 1397 ومقالات را ملاحظه فرمائید ودرپخش آن ما را یاری رسانید
با احترام
مقاله ای به مناسبت سالروز تولد کارل مارکس
کارل مارکس بزرگ‌ترین متفکر هزاره دوم