۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبهمبارک فرار کرد اما نظام نامبارکش هنوز پابرجاست


خبر استعفای حسنی مبارک توسط معاونش موجی از شادی در سراسر مصر آفرید . این اگرچه تازه آغاز کاراست اما تا همینجا یک پیروزی و پیشروی برای مردم مصر و منطقه محسوب میشود. یکی از بزرگترین وارتجاعی ترین دیکتاتورهاوسرسپرده امپریالیست آمریکاومتحد اسرائیل صهیونیست درمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پا به فرار گذاشت. مبارک تمام تلاش خود را بکارگرفت تا برمسند قدرت باقی بماند و به همان شیوه سابق حکومت کند، اما مردم مصر متحد و یکپارچه از خواست برکناری وی کوتاه نیامدند و سرانجام با به میدان آمدن کارگران، اعتصاب بیش از 6000 نفر ارکارگران کانال سوئز و اعتصاب هزاران نفر ازپزشکان و پرستاران و کارمندان بیمارستانهای قاهره ....وی را وادار ساختند تا رسمن استعفا دهد. امپریالیست آمریکا که از مدتها پیش به عمق جنبش انقلابی مصر پی برده بود زیرکانه با خواست مردم همراه شد و برکناری مبارک را دردستور کارخود قرارداد. رفتار آمریکا با مبارک و محمد رضا شاه بعنوان نوکران حلقه بگوش باید برای بقایای رژیم پهلوی بسیار آموزنده باشد . تا همین دیروز آمریکا و اتحادیه اروپا از مبارک بعنوان رهبر ممالک عربی و شخصیتی با هوش و کاردان از وی دفاع میکردند و برکشتار و شکنجه مبارزین سرپوش میگذاشتند لیکن اکنون این روباه صفتان رنگ عوض کرده، نوکرشان را چون قاب دستمال کنار گذاشتند و مورد بی مهری قراردادند. این سرنوشت همه دیکتاتورهای گماشته اجنبی است که با مردمشان بیگانه اند. اما برکناری حسنی مبارک و سپردن قدرت به شورای ارتش و حفظ تمام دستگاه سرکوب رژیم بدین معناست که نظام سرکوب و شکنجه و نو استعماری همچنان پا برجاست و آمریکا قصد دارد با تغیراتی جزئی مانع پیشروی و رادیکالیزه شدن انقلاب مردم مصر گردد. جنبش انقلابی مصر برای پیروزی نهائی باید کل نظام فاسد و نو مستعمره را هدف قراردهد و مسلح شدن توده ها و تشکیل انجمنها و کمیته ها و شوراهای انقلابی تضمینی بر ادامه انقلاب و خنثا ساختن تحرکات ضد انقلابی است . پیروزی نهائی انقلاب زمانی تامین میگردد که رهبری این انقلاب در دست یک حزب پرتوان مارکسیست لنینیستی قرار گیرد. تنها دراین صورت است که می توان مردم مصر را از ظلمت نظام سرمایه داری و نو استعماری رها ساخت
زنده باد انقلاب خلق مصر!
نابود باد امپریالیسم و صهیونیسم و عمال داخلیشان درمصر
جمعه 22 بهمن برابر با 11 فوریه
سخن هفته
نقل ازفیس بوک حزب کارایران(توفان)
www.toufan.org
toufan@toufan.org

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر