۱۳۹۰ مهر ۱۳, چهارشنبه

اتکاء به نیروی خود
یاران، هموطنان عزیز!
به حزب کمک مالی رسانید
حزب کار ایران (توفان) تشکلی است که تنها به نیروی خود و یاری هواداران خویش متکی است. حزب ما اخاذی مالی را از منابع اجنبی ننگ می داند و همیشه نسبت به اخاذی مالی از منابع امپریالیستی و ارتجاعی هشدار داده است. نیروهائی که از امپریالیسم اخاذی می کنند، نمی توانند مدافع منافع مردم ایران باشند این عده در پی کاسبکاری و ایجاد دکانﻫﺎﻯ پر منافع برای خویشﺍند و با تعدادی انگشت شمار از روی عوام فریبی تئوری "استفاده از تضادهای امپریالیستی" را برای توجیه گماشتگی خویش و تأمین حقوق بازنشستگی ساختهﺍند. آنها برای فریب اعضاء صمیمی خویش به این تئوریﻫﺎ احتیاج دارند. حزب کار ایران (توفان) نمی تواند به این ننگ تن در دهد زیرا تمام فعالیت سیاسی وی نقض غرض خواهد بود.

تشدید مبارزۀ طبقاتی در ایران، طبیعتاً منجر به افزایش فعالیتﻫﺎ و عرصهﻫﺎﻯ جدید فعالیت می شود. توانائی حزب کار ایران (توفان) محدود است. مبارزه با رژیم سرمایهﺪاری جمهوری اسلامی و عمال مخفی امپریالیستی و صهیونیستی در درون جنبش مردمی، می طلبد که ما به افزایش فعالیتﻫﺎ و تبلیغات خویش در این عرصه بیافزائیم. برای این پیکار به یاری یاران خویش نیاز داریم. هر کمک مالی ولو کوچک می تواند برای ما مفید باشد. از قطره است که دریا پدید می آید. به حزب کار ایران (توفان) به عنوان یک حزب کمونیستی و میهن پرست یاری مالی رسانید. حزب ما فقط به نیروی خود متکی است و روی مساعدت مالی اعضا و هواداران، خوانندگان نشریات توفان و هموطنان میهن دوست حساب می کند و پیشاپیش از همۀ شما عزیزان متشکر است.

شعبۀ مالی
حزب کارایران(توفان)
مهرماه 1390


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر