۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

بيانيه تشکلهای کارگری پيرامون وضعيت دستمزد کارگران

ما امضا کنندگان اين بيانيه اعلام ميداريم حداقل دستمزد ما کارگران بايد متناسب با تورم موجود و احتساب تامين شرافتمندانه هزينه يک خانوار چهار نفره در شرايط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر و با حضور و نظر نماينده های منتخب و واقعی كارگران تعيين بشود. زندگی در زير خط فقر برای ما و خانواده هايمان غير قابل تحمل است . ما كارگران با تلاش و اتحاد و پيگيرى مطالبات خود از طريق ايجاد تشكل هاى مستقل به هر طريق ممكن به اين وضعيت خاتمه خواهيم داد.

افزايش حداقل دستمزدها بايد متناسب با تورم و تامين شرافتمندانه هزينه يک خانوار چهار نفره در شرايط اقتصادی کنونی باشد

حداقل دستمزدی که در طول سالهای گذشته و بدون حضور نماينده های واقعی ما در شورای عالی کار تعيين شده است بهيچوجه در طول اين سالها کفاف هزينه های زندگی ما را نکرده است و با سير صعودی هر ساله تورم، سال به سال ما کارگران و خانواده هايمان در فقر و فلاکت بيشتری فرو رفته ايم.
قرار بوده است افزايش هر ساله حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبد هزينه يک خانوار چهار نفره باشد. اما آيا در طول سالهای گذشته چنين چيزی در تعيين حداقل دستمزدها رعايت شده است؟ طبق اظهار نظر کارشناسان اقتصادی در سال گذشته خط فقر نزديک به يک ميليون تومان بوده است اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را 303 هزار تومان تعيين کردند که با احتساب ساير موارد قانونی مربوط به دستمزدهای کارگران حداکثر دريافتی اکثريت عظيم آنان به 500 هزار تومان نيز نميرسد. آيا تعيين چنين دستمزدی با اذعان به خط فقر يک ميليون تومانی جز اين است که صراحتا ما کارگران را محکوم به زندگی در زير خط فقر کرده اند؟ آيا چنين وضعيتی برای تعيين کنندگان حداقل دستمزد و خانواده های آنان قابل تحمل است که برای ما کارگران نيز قابل تحمل باشد. آيا واقعا حتی دو ميليون تومان دستمزد هم در شرايط اقتصادی کنونی و با آزاد سازی قيمتها کفاف تامين شرافتمندانه هزينه يک خانوار چهار نفره را ميدهد؟
از نظر ما اگر قرار شده است قيمت اکثر کالاهای اساسی زندگی چندين برابر بشود ما کارگران نيز حق داريم دستمزدهای خود را به چندين برابر افزايش دهيم. آيا به جز اين است که نيروی کار ما کارگران تنها کالايی است که ما از طريق فروش آن به صاحبان سرمايه امرار معاش ميکنيم؟ آنوقت چرا بايد وقتی نوبت تعيين قيمت نيروی کار ما کارگران فرا ميرسد ما بايد نظاره گر باشيم و عده ای در شورای عالی کار بدون حضور نمايندهای واقعی ما، قيمت نيروی کار ما را تعيين بکنند و يک زندگی زير خط فقر را بر ما و خانواده هايمان تحميل نمايند.
ما امضا کنندگان اين بيانيه اعلام ميداريم حداقل دستمزد ما کارگران بايد متناسب با تورم موجود و احتساب تامين شرافتمندانه هزينه يک خانوار چهار نفره در شرايط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر و با حضور و نظر نماينده های منتخب و واقعی كارگران تعيين بشود. زندگی در زير خط فقر برای ما و خانواده هايمان غير قابل تحمل است . ما كارگران با تلاش و اتحاد و پيگيرى مطالبات خود از طريق ايجاد تشكل هاى مستقل به هر طريق ممكن به اين وضعيت خاتمه خواهيم داد.

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه
اتحاديه آزاد کارگران ايران
هيئت موسس بازگشايی سنديکای فلزکار و مکانيک
کانون مدافعان حقوق کارگر
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
بهمن 1389هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر