۱۳۹۴ اسفند ۴, سه‌شنبه

این مضحکه را تحریم کنیم !

این مضحکه را تحریم کنیم !
خیمه شب بازی امروزادامه خیمه شب بازی دیروزاست
 

"انتخابات" دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان، روز جمعه، هفتم اسفند، برگزارمی‌شود. از همان بدو تاسیس جمهوری جهل و جنایت اسلامی این خیمه شب بازی وبی احترامی به رای و اندیشه مردم وجود داشته وادامه می یابد. تکرار این ریاکاری حکومت مستبد حاکم به صورت مضحکه در آمده و موجبات تمسخر مردم است.
 
برخی ازنیروها ومحافل بظاهراپوزیسیون درداخل و خارج ایران از مردم دعوت می کنند که دراین خیمه شب بازی مسخره ، میان بد و بدتر یکی را برگزینند تا اوضاع بدترازاین نشود! این دورباطل انتخاب میان بد و بدتر(بخوانید بدترو بدترین!) هیچوقت پایان نخواهد یافت و تا جمهوری اسلامی سرنگون نشود، ما همواره با جناحهای گوناگون حاکمیت روبرو هستیم که تضادها در میانشان به علت مخالفت مردم با این جناحها و همچنین به علت افزایش انفرادشان در بین مردم روز بروز افزایش بیشتری می یابد. تا موقعیکه اپوزیسیون واقعا مستقل و انقلابی ایران نتواند به عنوان نیرویی متشکل و قابل محاسبه در مقابل این حضرات قرار گیرد و خود را به عنوان آلترناتیو مطرح کند، وضعیت به صورت کنونی باقی می ماند. رژیم  سرمایه داری جمهوری اسلامی از ضعف اپوزیسیون انقلابی و غیرخود فروخته ایران استفاده می کند وهمچنان برخرمراد سوار است.
 
فراخواندن مردم به شرکت درمضحکه انتخابات، دادن آموزش غلط به آنها و تائید وضعیت سردرگمی وچرخ زدن میان جناحهای ارتجاعی وضد مردمی هیات حاکمه است.
 
بنظرحزب ما، در شرایطی که سیاستِ راهبردیِ مرحله ایِ نیروهای انقلابی، سرنگونی این رژیم فاسدو رانت خواراست، تا موانع راه رشد ایران دموکراتیک را، در همه زمینه ها از میان بردارند و مردم را درتعیین سرنوشتشان دخالت دهند، درشرایطی که هر نیروی انقلابی باید این قطبنمای حرکت را در دست داشته باشد، تا به دامن رفرمیسم و همکاری با رژیم  ارتجاعی جمهوری اسلامی درنغلتد، باید برای وضعیت کنونی و رهبری مبارزه مردم رهنمودهای روشن، مشخص و راه گشا طرح نمود که در تعمیق خود، راه را برای سرنگونی این رژیم هموار سازد. بنظر حزب ما این راه حلهای عملی در شرایط کنونی ، فراخواندن مردم به عدم شرکت درمضحکه انتخابات مجلس که نمایندگانش مورد تائید ودستچین شده ولی فقیه وشورای نگهبان هستند ، فراخوانی به تلاش فعال برای تحریم خیمه شب بازی انتخابات خواهد بود.
 
مردم ایران باید خواست فوری آزادی فعالین کارگری وعموم زندانیان سیاسی ، آزادی احزاب و سازمانهای سیاسی، پذیرش تساوی حقوق زن و مرد، رفع سانسور، آزادی فعالیت همه اتحادیه های کارگری و سازمانی صنفی و دموکراتیک وجدائی کامل دین از دولت را طلب کنند. این خواستهای منطقی و مورد تائید مردم، این خواستهای منطقی و ضد تصمیمات استبدادی فردی ولی فقیه، که زمینه گسترده مادی در جامعه ایران دارد، رژیم جمهوری اسلامی ولائی را در تنگنا قرار می دهد.خواست برسمیت شناختن حقوق و آزادیهای دمکراتیک به منزله پیش شرط هر انتخابات آزاد، است و رژیم  مستبد جمهوری اسلامی هرگز به آن تن  نمی دهد ونخواهد داد. تن دادن به یک انتخابات آزاد ، مرگ فقهای حاکم است.
 
 برای نیروهای انقلابی وترقی خواه درشرایط کنونی کشورما، راهی جز یک تحریم فعال انتخابات باقی نمی ماند. رژیم ازفرجام یک تحریم فعال وعدم شرکت مردم بشدت می هراسد و رژیم را به تنگنا می برد، زمینه تبلیغاتی را برای نیروهای انقلابی وترقی خواه می گشاید.باین جهت ما اعلام می کنیم که اجرای هر انتخاباتی بدون تحقق این مقدمات، غیر دموکراتیک و تقلبی وارتجاعی است و شرکت درآن مشروعیت بخشیدن به رژیمی است که برای بقاء منحوسش حاظر است به امپریالیستها بیشترین امتیازهای اقتصادی را دهدو برای خوش خدمتی هر روزبرتشدید سرکوب کارگران و زحمتکشان بیافزاید.
شرط هرانتخابات آزاد وجود آزادی های دمکراتیک و برسمیت شناختن حقوق مردم است. درکشوری که بسیاری ازفعالین کارگری و روشنفکران دگراندیش جامعه در زندان بسر می برند وکلا زندانی سیاسی وجود داشته باشد نمی تواند انتخابات آزاد صورت گیرد. به این جهت ما بر این باوریم که باید خیمه شب بازی انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی را که ادامه تجربه گذشته است و ما تغییری درآن نمی بینیم،  فعالانه تحریم کرد، زیرا این انتخابات نیز مانند همه انتخابات گذشته که درتحت چنین شرایطی برگذار شدند، تقلبی و غیر دموکراتیک و ارتجاعی بوده وقابل دفاع نیست.این سامانه ننگین را باید برانداخت تا نخستین شرط برگزاری انتخابات دمکراتیک که مردم بتوانند آزادانه برسرنوشت خویش حاکم شوند، فراهم آید. 
 
خیمه شب بازی انتخابات را فعالانه تحریم کنیم!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ، بدست مردم ایران!
زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهائی بشریت!
دست امپریالیسم آمریکا ازایران ومنطقه کوتاه باد!
 
حزب کارایران(توفان)
سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۴
www.toufan.org

۱۳۹۴ بهمن ۲۴, شنبه

تابعیت دوگانه و دوگانگی ارزش و اصالتش

تابعیت دوگانه و دوگانگی ارزش و اصالتش
 
درعملیات تروریستی که روز ۱۳ نوامبر 2015 در پاریس صورت گرفت،‌ بیش از ۱۳۰ تن کشته شدند. این اقدامات تروریستی داعش که پرورده دست خود امپریالیستها و از جمله امپریالیسم فرانسه بودند، خود مجددا وسیله ای شدند تا با تحریک احساسات عمومی قوانین ارتجاعی و ضد دموکراتیکی را برای مقابله با مبارزه آتی طبقه کارگر در فرانسه تشدید کنند و به سرعت به تصویب مجلس ملی برسانند. پس از این وحشتِ ناشی از تروریسم، فرانسوا اولاند، رئیس ‌جمهور فرانسه با استناد به قوانین موجود، برای چند روز وضعیت اضطراری در کشور اعلام کرد و این حکومت نظامی را بعدا به بهانه عدمِ رفعِ خطر، تمدید نمود و اعلام کرد که قصد دارد اصل برقراری حکومت نظامی را که صرفا جنبه اضطراری دارد به صورت دائمی وارد قانون اساسی فرانسه بنماید و هر وقت خواست با استناد به قانون اساسی آن را مستقر نماید. به این ترتیب کودتا در فرانسه قانونا قانونی است. در کنار این اقدام ضد دموکراتیک که ملهم از آینده تاریک برای بورژوازی فرانسه است، و تحت تاثیر بحران اقتصادی و عدم مهار آن صورت می گیرد، سخن از این می رود که امکان پس‌ گرفتن تابعیت فرانسوی از افراطیونِ محکوم‌ شده نیز یکی دیگر از مفاد لایحه دولت فرانسه باید باشد. در یک همه پرسی از ملت فرانسه که کشوری مهد انقلاب کبیر فرانسه و اعلامیه حقوق بشر و مبتکر جدائی دین از حکومت است، 86 در صد فرانسوی ها در اثر این تبلیغات با این سلب تابعیت تروریستهای فرانسوهای غیر اصیل، موافق اند. به این پدیده و همه پرسی دموکراتیک باید آن ایرانی هائی پاسخ دهند که مدعی بودند دموکراسی در این کشورها نهادینه شده است و فرانسوی ها ذاتا دموکرات به دنیا آمده و در اثر خواندن تعاریف آزادانه دموکراسی ومتون مربوطه، دموکراسی به ژنهای طبیعی آنها افزوده شده است.
در سال 2003 یک متولد مراکش را که تابعیت فرانسوی را پذیرفته بود از حق برخورداری تابعیت فرانسه محروم کردند که منجر به شکایت وی به شورای قانون اساسی فرانسه شد، استدلالش این بود که اصل تساوی حقوق میان متولدان فرانسوی و کسانی که تابعیت فرانسه را پذیرفته اند نقض شده است. شورای قانون اساسی فرانسه این استدلال را رد کرد و پس گرفتن تابعیت فرانسوی را قانونی و مناسب دانسته و ناقض اصل تساوی حقوق میان فرانسوی ها ندانست.
تا به امروز پس گرفتن تابعیت فرانسوی فقط شامل کسانی می شد که دارای تابعیت دوگانه بوده و در فرانسه متولد نشده و در طی زندگی خود در فرانسه آنرا کسب کرده بودند. بر اساس پیشنهاد قانون جدید می توان تابعیت فرزندان خارجیانی که در فرانسه بدنیا آمده اند را نیز پس گرفت و به این ترتیب اصل محل تولد با اصل نسبت خونی جایگزین می شود. با این استدلال فرانسوی کسی است که خونش فرانسوی و یا بخشا فرانسوی باشد!!؟؟؟
بر اساس پیشنهاد دولت آقای اولاند این پس گرفتن تابعیت فرانسوی شامل کسانی می شود که دارای تابعیت دوگانه اند. روشن است که افرادی را که دارای یک تابعیت هستند نمی شود اساسا فاقد تابعیت کرد، زیرا از نظر سیاست عملی فرد بی تابعیت را نمی شود به کشور دیگری پس فرستاد. این فرد در هر صورت مقیم فرانسه باقی خواهد ماند.

آقای نیکلاسرکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه پیشنهاد عملی دیگری کرد که اصل "ناشایستگی ملی" را در فرانسه که در زمان جنگ جهانی دوم در مورد همدستان هیتلر جاری می شد، دوباره برقرار کنیم و محکومان را مانند سابق از تمام حقوق مدنی در فرانسه محروم نمائیم. از این گذشته تصویب این لایحه ی دولت به سه پنجم آراء مجلس نمایندگان نیاز دارد که کسب آن به راحتی ممکن نیست.
این پیشنهاد دولت فرانسه در آلمان هم مطرح شد و آقای بوسباخ مسئول کمیسیون مجلس در امور داخلی آلمان از حزب دموکرات مسیحی طراح آن بود که مجبور شدند به علت سوء سابقه دولت آلمان آنرا مسکوت بگذارند. در کنار فرانسه و آلمان مجلس سنای استرالیا قانونی را تصویب کرد که براساس آن تابعیت دوگانه شهروندان این کشور که مظنون به حضور در فعالیت‌های تروریستی باشند، لغو می‌شود.
سنای استرالیا روز پنج شنبه 12 آذر 1394 با تصویب این قانون به دولت اجازه داد تا تابعیت مظنونان تروریستی را که از ملیت استرالیایی و یک تابعیت دیگر برخوردار هستند، حتی بدون دلیل محکم، لغو کند.
جورج براندیس دادستان کل استرالیا در جلسه رای گیری درباره این قانون گفت: "این قانون به ساختار ضد تروریسم استرالیا قدرت می‌بخشد".
وی با اشاره به اینکه این طرح احتمالا می‌تواند در دیوان عالی نیز رای بیاورد، گفت: "این طرح آن قدر قوی است که می‌توان آن را به یک قانون تبدیل کرد". البته این شتاب در پس گرفتن تابعیت دوگانه تروریستها از زمانی مسئله روز شد که تروریستهای داعش ممالک مادر و تروریستهای دولتی امپریالیستی را مورد حمله قرار دادند. قبل از آن یا مورد مهر و محبت این ممالک بودند و یا اینکه با آنها برخوردهای قاطع که مانع فعالیتهای تروریستی آنها در سوریه و عراق شود، نمی شد. بر اساس اسناد خود دولت استرالیا بیش از 120 تبعه استرالیایی تاکنون به صورت گروه های تروریستی، به داعش در عراق و سوریه ملحق شده‌اند و براساس تحقیق دولت استرالیا بیش از نیمی از این افراد تابعیتی دوگانه دارند. و به گفته دولت استرالیا، همچنین بیش از 150 نفر از اتباع این کشور از تروریست‌های تکفیری حمایت مالی می‌کنند. این اسناد غیر قابل انکار مسببی نبوده اند تا قانون استرالیا را تا این تاریخ تغییر دهند. تروریستها، خوب و بد دارند و تابعیتها نیز بر اساس کیفیتِ "اصالتشان" تقسیم می شوند.

بحث مربوط به پس گرفتن تابعیت دوگانه در فرانسه به علت سه میلیون انسانی که تابعیت دوگانه داشته و مسلمانند کار ساده ای نیست به همین جهت پس از بحثهای درونی آقای اولاند ابراز داشت که پاتریک ویل، جامعه شناسی که چند روز پیش با وی گفتگو کرده است نیز بر این باور است که این تصمیم "اصل برابری را از میان می برد". آقای اولاند فراموش کرده است که در مورد شکایت مراکشی تبعه فرانسه شورای قانون اساسی فرانسه این استدلال کنونی آقای اولاند را رد کرده و پس گرفتن تابعیت فرانسوی را قانونی و مناسب دانسته و ناقض اصل تساوی حقوق میان فرانسوی ها ندانسته است.

در تمام این بحث ها چه در فرانسه و چه در آلمان و چه در استرالیا و حتی آمریکا که از افراد دارای تابعیت دوگانه در صورت سفر به کشورِ مبنا، باید تقاضای روادید به آمریکا را بکنند، ما با درک و یا روشی نژادپرستانه در برخورد به اتباع یک کشور روبرو هستیم. در مورد مصوبه کنگره آمریکا چنین آمده است: "خلاصه طرح موسوم به اچ آر 158 مصوب مجلس نمایندگان آمریکا که برای قانونی ‌شدن باید به ‌تصویب سنا و امضای رئیس ‌جمهوری آمریکا نیز برسد، این است که ازین پس علاوه بر ایرانیانی که برای سفر به آمریکا باید روادید بگیرند، تمامی ایرانیانی که دارای تابعیت دوگانه 38 کشوری هستند که این کشورها با آمریکا قراردادِ "لغو متقابلِ روادید (Waiving Program)" دارند، نیز ناگزیرند برای ورود به آمریکا، تقاضای روادید کنند؛ مشروط بر اینکه در پنج سال اخیر به ایران، سوریه، عراق و یا سودان سفر کرده باشند. این طرح همچنین اتباع عراق، سوریه و سودان را نیز شامل شده است که دولت‌هایشان، از دید وزارت ‌خارجه آمریکا، حامی تروریسم نامیده شده ‌اند."

صرفنظر از اینکه سرانجام، این کشورهای امپریالیستی چه نوعِ خاصی از این تبعیضهای نژادپرستانه را ابداع می کنند، روشن است که در قاموس و تفکر این دولتمردان و اندیشمندان آنها، اصل تابعیت هنوز به مفهوم امنیت فردی و یک ارزش غیر قابل تغییر محسوب نمی شود و تابع مصالح سیاسی عمومی این کشورهاست. با درک آنها یک آمریکائی و استرالیائی زمانی آمریکائی و استرالیائی است که اساسا از "اصالت" آنگلوساکسونی برخوردار باشد و یا آن تابعیتی در آلمان خدشه ناپذیر بوده و موجب امنیت فردی افراد است که از نژاد ژرمن نشات گرفته باشد. آنچه را که امپریالیستها با یاری اندیشمندان خویش به نام "قانونها و حقوق مدنی" به شما می فروشند ارزش خوردن یک آب هویج را هم ندارد. از امروز به فردا می توانند با توافقِ بین خودشان، همه ارزشهای ادعائی و حقوق های به رسمیت شناخته شده را با یک اتهام تروریستی ملغی کنند، بویژه اینکه هر انقلابی ضد امپریالیست و ضد صهیونیست برای آنها تروریست خطرناکی است. از این ببعد شمشیر داموکلسِ پس گرفتن تابعیت، برای متزلزل کردن زندگی انسانها، برای استقرار آنها در برزخ زندگی و سرزمینِ نااطمینانی و ترسِ از آینده و سربزیری، بر بالای سر هر پناهنده، هر مسلمان و یا هر انسان مبارزی در حرکت است. اصل تابعیت دوگانه، دیگر یک دستآوردمترقی اجتماعی نیست، چماق ارعاب است و به تابعیتِ خوبِ اصیل و تابعیت بدِ بَدَلی تبدیل می شود. ما ایرانی ها در ممالک امپریالیستی دارای تابعیت موقت بَدَلی هستیم و باید مواظب باشیم که دست از پا خطا نکنیم. روشن است که این برخورد تبعیض آمیز و دوگانه و نژادپرستانه در آینده نزدیک می تواند شامل همه حقوق دموکراتیک و حق حیات شما نیز بشود. هنوز بحران نامتناهی در راه است. هرگز به ادعاهای امپریالیستها نباید اعتماد کرد. ماهیت همه این حقوقها و وعده ها طبقاتی است.
بر گرفته از توفان شـماره 191بهمن ماه 1394ـ فوریه سال 2016
ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)
صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت
     www.toufan.org
 

۱۳۹۴ بهمن ۱۵, پنجشنبه

به مناسب درگذشت دوکمونیست رزمنده سوئدی


به مناسب درگذشت دوکمونیست رزمنده سوئدی

رفقا اندرش پرشون وهوگو تورش تنسون ازکمونیستهای برجسته سوئد

 

با کمال تاسف مطلع شدیم که دوتن از رفقای رهبری سابق حزب کمونیست سوئد (ک پ اس)، رفقا اندرش پرشون، دبیراول وبنیان گذار حزب وهوگو تورش تنسون عضو کمیته مرکزی ومسئول هئیت تحریریه "نشریه کمونیست" در نوامبرودسامبر2015 بدرود حیات گفتند.رفیق اندرش پرشون درآستانه جشن هفتادمین سالروزش بود که قلبش در اثر سکته قلبی از حرکت باز ایستاد ورفیق هوگو تورش تنسون نیز به تازه گی شصت سالگی اش را جشن گرفته بود که متاسفانه بیماری سرطان مجال به ادامه حیاتش نداد. حزب کمونیست سوئد(ک پ اس) در سال 1980 دروحدت با چند سازمان وگروه م ل احیا گردید وتا پایان 1995 میلادی به فعالیتش ادامه داد.

حزب کارایران(توفان) به مناسبتهای مختلف درعرصه بین المللی ودر نشست های دوجانبه وچند جانبه با این رفقا دیدار وگفتگو های فراوان وپربار سیاسی داشته و همواره از حمایتهای صمیمانه و بی دریغ انترناسیونالیستی حزب کمونیست سوئد برخوردار بوده است.هواداران ما در سوئد نیز مطابق با رهنمود رهبری حزب در ارتباط  تنگاتنگ و نزدیک با رفقای حزب کمونیست سوئد به وظایف ملی وانترناسیونالیستی خود عمل می نمودند. رفیق اندرش پرشون نقش بسزائی در افشای دسیسه های امپریالیستی علیه ایران وهمینطور افشای سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ودر حمایت از جنبش دمکراتیک مردم ایران و نیروهای ترقی خواه وانقلابی داشته است. تظاهراتهای با شکوهی در محکومیت تجاوز نظامی عراق به ایران و چندین تظاهرات در محکوم کردن اعدام رهبران کمیته مرکزی حزب کارایران(توفان) رفقا قدرت فاضلی، بابا پورسعادت و حمید رضا چیتگر (بهمنی)  منصور و حسن مختاری، حسن حسنی (بابک) وسایر کادرها واعضای حزب و جریانات سیاسی.... برگزار گردید که رفیق اندرش یکی از سخنگویان برجسته این تظاهراتها بود.

رفیق اندرش پرشون دردوره بحرانی فروپاشی شوروی رویزیونیستی که رسانه ها ی امپریالیستی مرگ سوسیالیسم و پایان عمر کمونیسم را فریاد می زدند ، جسورانه از رفیق استالین، سوسیالیسم ودیکتاتوری پرولتاریا دفاع کرد ومقالات متععد تحلیلی  وارزشمندی در نقد عملکرد تاریخی رویزیونیسم وحقانیت مبارزه ضد رویزیونیستی که بیش از چند دهه ادامه داشته وپیشگوئی های کمونیستنها در فروپاشی سرمایه داری دولتی که به دروغ سوسیالیسم تبلیغ میشد را، به رشته تحریر درآورد ونقش ارزنده ای در پاکیزه گی مارکسیسم لنینیسم ایفا نمود.وی درهمین رابطه در سرمقاله نشریه کمونیست  سال 1991  تحت عنوان "آیا سوسیالیسم مرد"؟ چنین نوشت: 

"صد وبیست سال پیش پرچمهای سرخ بر فرار پاریس به اهتزاز درآمدند. 72 روز قدرت سیاسی در دست مردم بود وتلاششان برای بنای زندگی نوین با شکست روبرو شد. کمون پاریس  شکست خورد. اما انقلابیون پس ازاین نبرد تلاش کردند از اشتبتاهات وشکست کمون پاریس بیاموزندو مجددا خود را برای مصاف با بورژوازی آماده نمایند.. بلشویکهای روسیه با در آموزی از این شکست واستفاده ازاین تجارب گرانبها به پیروزی بزرگی رسیدند. این پیروزی نیز بعد از سه دهه موفقیتهای شورانگیز ودست آوردهای عظیم با شکست مواجه شد.رسانه های بورژوازی اکنون میکوشند حوادث دراماتیک اخیردر شوروی  واروپای شرق را  "فروپاشی  کمونیسم و استالینیسم ومرگ کمونیسم جلوه دهند" !!! اما آنچه از منظر ما فروپاشیده است  وشاهد آن هستیم ، مدتها قبل ازآن فروپاشیده و مرده بود و حقانیت نقد عمیق جنبش مارکسیبست لنینیستی جهانی بر ضد انقلاب رویزیونیستی و شوروی سوسیال امپریالیستی را که جامعه را به قهقرا برده بود، به اثبات رسانید. رویزیونیستها با کسب قدرت سیاسی به قلب ماهیت طبقاتی دولت دست زدند و اقتصاد را که بر اساس نیاز جامعه برنامه ریزی میشد ویران ساختند و  سود  را بعنوان محرک جامعه در مرکز ثقل مناسبات اجتماعی قراردادند. مارکسیست لنینیستها چندین دهه به اثرات وتبعات مخرب رویزیونیستی در اروپای شرق پرداختند و همواره حکومتهای وقت را بعنوان حکومت های ضد کارگری وماهیتا بورژاویی  محکوم کردند وخواهان انقلاب دیگر برای احیای سوسیالیسم دراین ممالک شدند. اما متاسفانه شکست رویزیونیستها منجر به قدرت گیری طبقه کارگر نگردید و اینبار بورژوازی درلباس دیگری با پرچم "بازار آزاد وخصوصی سازیها" به میدان آمد و از ناآگاهی مردم ونفرتی که از دول سرمایه داری دولتی وجود داشت بهره بردند و نارضایتی توده مردم را به مسیری سوق دادند که اکنون شاهدش هستیم. این یک ضد انقلاب در ضد انقلاب بود. اما این شکست هیچ چیز بر اهمیت وضرورت تاریخی سوسیالیسم بعنوان  تنها پرچم رهایی بشریت و آلترناتیو جامعه سرمایه داری نمی کاهد.  پانصد سال طول کشید تا جامعه سرمایه داری حاکمیتش را مستقر کند وشکست موقتی سوسیالیسم در  قرن بیستم نباید ما را از پیشروی باز بدارد.ما باید با دورنمای رئالیستی و در شرایط تاریخی مشخص به شکستها که موقتی اند، نگاه کنیم . این شکست به ما می آموزد که بورژوازی با سرنگونی اش  هنوز کارش پایان نمی گیرد، و به شدت سرسختی نشان میدهد وخود را برای قدرت گیری مجدد آماده میکند تا بهشت از دست رفته اش را باز پس گیرد. تمام بقایای روابط گذشته وروابط بین المللی سرمایه داری نیز بستر مناسبی برای رشد افکار ضد کمونیستی است ومدام باید برعلیه این بقایا به مبارزه سیاسی، فرهنگی وایدئولوژیکی دست زد

طبعا این خطر درکوتاه مدت وجود دارد که تبلیغات ضد کمونیستی و قالب کردن رویزیونیسم بعنوان کمونیسم  موجب یاس وسرخوردگی وبدبینی وناامیدی دربین بخشی ازچپها گردد وعده ای هم برای پیروزی "بازار رقابت آزاد" به جشن و پایکوبی بپردازند. اما ما کمونیستها که هیچ وجه مشترکی با روزیونیسم وفرزندان خلف آنها نداریم و هرگز ضد انقلاب کنگره 20 شوروی را نپذیرفتیم ورژیمهای دیکتاتوری سرمایه داری دولتی را سوسیالیسم تبلیغ نکردیم  وهمواره آنها را محکوم کردیم ،باید با سری بلند وقامتی استوار درمقابل این موج ضد کمونیسم بایستیم . مبارزه امری طولانی است و صدها جنبش آزادیبخش ونهضتهای انقلابی اجتماعی در طول تاریخ دچار شکستهایی شده اند ودوباره قد راست کردند وبه پیروزی رسیدند.فقط با درس آموزی صحیح ازاین شکست هاست که می توانیم پیروزی فردا را به ارمغان آوریم.هیچ تردیدی نداریم که راه رسیدن به سوسیالیسم راهی طولانی و پراز سنگ ولاخ است  وما راهی جز ادامه نبرد علیه جنگ وخففان ،فقر ونکبتی که گریبان گیر جهان شده است نداریم .نبرد برای یک جهان بهتر ونوین ادامه خواهد یافت."

اندرش پرشون درهمین شماره نظرات خود را طی مصاحبه ای درمورد علل شکست تنها دژ سوسیالیسم، رژیم سوسیالیستی آلبانی دراین برهه از زمان چنین بیان  داشت:

" ما هرگز مبارزه عظیم واصولی حزب کارآلبانی به رهبری رفیق  انور خوجه که چندین دهه در دفاع از طبقه کارگر وسوسیالیسم وپاکیزگی مارکسیسم لنینیسم  انجام داد را  نه تنها نفی نمی کنیم بلکه این مبارزه  انقلابی وکمونیستی و تجارب ارزشمند تاریخی را  در راه نبرد علیه سرمایه داری وامپریالیسم بکار میگیریم. حزب کارآلبانی بیش از سه دهه  ساختمان سوسیالیسم را علیرغم تمام مشکلات ریز و درشت رهبری کرد.بزرگترین مصیبتی که دامنگیر جنبش جهانی کمونیستی گردید به قدرت رسیدن ضد انقلاب خروشجفی و قطع روابط اقتصادی وسیاسی با شوروی بود که دلایل ایدئولوژیک داشت.حزب کارآلبانی به رهبری رفیق انورخوجه زیر بار نظرات رویزیونیستی خورشچف نرفت ودرمقابل ضد انقلاب پرچم کمونیسم ودفاع از رفیق استالین را برافراشت. این بهائی بود که آلبانی برای دفاع از کمونیسم وانترناسونالیسم پرولتری و استقلال ملی پرداخت. 

آلبانی امکانات محدودی داشت ، کشور کوچکی بود وبه کسی هم باج نمی داد و برعلیه ابرقدرتها دائما درحال  مبارزه بود. اینکه آلبانی تا اینجا هم دوام آور شاهکار کرده است. آلبانی تا زمانیکه بلوک شرق وجود داشت ازتضاد این دو بلوک سرمایه داری سود می جست و روبط تجاری اش ، واردات و صادراتش..... پا برجا بود و جامعه علیرغم مشکلاتش می چرخید. اما پس از فروپاشی  اروپای شرق این معادله تغییر کرد و تمام روابط تجاری با شرق بلوکه شد. همین کشور ما سوئد نیز  80 درصد از وارداتش را از آلبانی کاهش داد. این تحریمها کمر اقتصاد کوچک آلبانی  رادر هم شکست.  واقعیت این است که امپریالیستها به آلبانی کرسنگی دادند و دوراه پیش پای حزب کارآلبانی گذاشتند یا تسلیم و قبول قانون اساسی سرمایه داری و بازار آزاد و یا گرسنگی ومرگ. حزب کارآلبانی برای امر استقلال ملی و سوسیالیسم تا جایی که امکان داشت مقاومت کردو زیر بار این سیاست نواستعماری نرفت. اما آنجا که دیگر خطر رودر رویی با بخشی ازمردم درپیش بود چاره ای ندید جز عقب نشینی و شکست برآن تحمیل شد.من اشتباهات تاکتیکی و یا روزمره سیاسی واقتصادی  ویا فرهنگی و.... در آلبانی را در شکست سوسیالیسم تعیین کننده نمی دانم.

حوا آموزوناس رهبر حزب کمونیست برزیل  اخیرا در طی مقاله ای بدرستی اشاره کرده است که ساختمان  سوسیالیسم دریک کشور کوچک از نظر تئوریک ممکن نیست مگر این که متحدین نیرومندی درکنارش باشند. این نظر کاملا درست است.  ازاین روی من ازاینکه آلبانی بیش از سه دهه دوام آورد آن را یک شاهکار میدانم. من استقامت وپایداری واصولیت حزب کارآلبانی را یک شاهکارتاریخی وازافتخارات جنبش کمونیستی  میدانم وهمه مارکسیست لنینیستها بایداز این نبرد تاریخی که در دفاع از سوسیالیسم صورت گرفت دفاع نمایند."

هوگوتورش تنسون عضو هئیت رهبری حزب سابق کمونیست سوئد دردوره ای در دهه هفتاد وتا اواسط 80 میلادی در گروه فلسطین فعال بود ومقالات وجزوات ارزشمندی دردفاع از خلق فلسطین ومبارزاتش به رشته تحریر درآورد ودر همبستگی با جنبش آزادیبخش فلسطین وافشای بی امان رژییم صهیونیستی فاشیستی اسرائیل از هیچ کوششی دریغ نکرد.اما آنچه معرف وی بعنوان یک چهره شاخص وشخصیت برجسته  است ، کتب وآثار بیشماری است که در طول بیش از دودهه در نقد شکل گیری بازار مشترک اروپا و سپس اتحادیه اروپا و افشای بورژوازی امپریالیستی سوئد درخیانت به مردم و ادغام سوئد در اتحادیه اروپا بود.هوگو تورش تنسون بنا به اعتراف بسیاری از کارشناسان سیاسی ونظریه پردازان اتحادیه اروپا، یکی از برجسته ترین نویسندگان ومنتقدین اتحادیه اروپا بوده وکسی به اندازه او دراین مورد تحقیق نکرده است.وی یکی از فعالترین اعضای  نشریه نه به اتحادیه اروپا "نشریه کریتیک فاکتا اتحادیه اروپا  بود و در این جبهه قلم میزد.  انتشار کتب وجزوات ارزشمندی نظیر سومین راه به  بازار مشترک اروپا، جاده مستقیم به بازار مشترک اروپا، دیوار اروپا، ژنرالهای اروپا، سوئد درمعرض هراج ، پنجمین آزادی، پیمان شنگن، پیمانی برای قاچاق  مواد مخدر و دیواری برای پناهندگان، اتحادیه اروپا خطری برای رفاه، کار و دمکراسی ،جزوه آموزشی درمورد اتحادیه اروپا،درمورد واحد پولی اتحادیه اروپا،پارلمان اروپا یک پارلمان تقلبی ، علل فروپاشی مدل سوئدی........ وی را بعنوان یک شخصیت برجسته ،یک کمونیست فداکار ومومئن به دمکراسی واستقلال وسوسیالیسم بازتاب داد.

 بی تردید فقدان این رفیق در جبهه طبقاتی بویژه در مبارزه با اتحادیه اروپا  ونبرد علیه سیاستهای نئولیبرالی دولت سرمایه داری سوئد حس خواهد شد وبسختی بتوان در کوتاه مدت جانشینی برای او در جبهه  پیکار با اتحادیه اروپا پیدا کرد.وی سیاست های موذیانه وخیانتبارسوسیال دمکراتها در وادار کردن مردم سوئد به عضویت دراتحادیه اروپا را رسوا کرد و با اسناد وآمار وتحلیل های مشخص همدستی این حزب با حزب محافظه کار سوئد  مودراتها در ادغام سوئد در اتحادیه اروپا را که بر پرچمش نئولیبرالیسم فردمنیسم حک شده بود افشا کرد و مردم را از رای دادن به عضویت دراروپا هشدار میداد.وی بدرستی این خطر را می دید که با قانونی کردن سیاست نئولیبرالی ،جامعه رفاه سوئد ودست آوردهای صد سال اخیر طبقه کار بر باد خواهد رفت ومردم سوئد گوشت دم توپ بورژوازی اروپا به سرمداری امپریالیسم آلمان خواهد شد. هوگوتورش تنسون از استقلال سوئد دفاع میکرد وبه این امر پای میفشرد که مبارزه طبقاتی درکادر یک سوئد مستقل به نفع طبقه کارگر است اگر چه این مبارزه هنوز به معنای یک مبارزه ضد سرمایه داری بطور کل نیست. وی پس از پیوستن سوئد به اتحادیه اروپا در 1994، پرچم مبارزه برای خروج از اتحادیه اروپا را بر افراشت ودراین راه قلم می زد و درتنویر افکار می کوشبد. هوکوتورشتن سون عاشقانه  درراه آرمانش، آرمان طبقه کارگر، سوسیالیسم می رزمید و درپیکار علیه بورژوازی و امپریالیسم آرام نداشت......

حزب ماضمن ادای احترام به این رفقا و تسلیت به خانواده ورفقایشان، یاد این دو رفیق عزیز را گرامی میدارد، راه مقدس رفقا برای استقرار سوسیالیسم را قاطعانه ادامه میدهد وبرتعمیق اصل انترناسیونالیسم پرولتری وهمبستگی بین پرولتاریای ایران وسوئد صمیمانه میکوشد. یادشان همواره گرامی و راهشان پررهروباد!

بر گرفته از توفان الکترونیکی شماره 115 نشریه الکترونیکی حزب کارایران  بهمن ماه 1394
ww.toufan.org

نشریات جدید توفان منتشر شدند

با درود
لطفا نشریات جدید توفان را ملاحظه فرمائید
با احترام
پیروز باشید
 
توفان الکترونیکی شماره 115 بهمن ماه 1394 منتشر شد.دراین شماره مطالب زیر را می خوانید:

کدام پیروزی، کدام جشن و شادمانی؟
***
خامنه ای و دعوت از مخالفین نظام به شرکت درمضحکه انتخابات
 
***
نقش بانک ها در ایران وتبعات آن در زندگی و معیشت مردم
***
بازخوانی سالی که گذشت به زبان ساده
***
سندی درافشای امپریالیستها:
جعلیات امپریالیستی وترتسکیستی  درمورد سوریه را باور نکنیم

***
کارزاربین المللی درافشای تروریسم دولتی غرب
انعکاس بین المللی نظرات حزب کار ایران (توفان) درمورد سوریه
***
بیانیه مشترک صد ها تن از اساتید دانشگاهها علیه جنایت دولت اردوغان ***
اطلاعیه
تراب حق شناس مبارز انقلابی ویار و یاور خلق فلسطین درگذشت
***
به مناسب درگذشت دوکمونیست رزمنده سوئدی
رفقا اندرش پرشون وهوگو تورش تنسون
***
پیام به کنگره هشتم حزب کمونیست کارگران فرانسه
***
درحاشیه مرگ یک زن فاسد درباری