۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۷, پنجشنبه

فرخنده باد هفتادمین سالروز پیروزی برفاشیسم


فرخنده باد هفتادمین سالروز پیروزی برفاشیسم
 


جمعه هشتم ماه مه، هفتادمین سالروز پیروزی برفاشیسم است. پیروزی بر دیو فاشیسم برای تمام بشریت دارای اهمیت تاریخی بسیار بزرگی است. درهم شکسته شدن قدرتهای فاشیستی، به خلقهای دربند امکان داد تا به آزادی و استقلال نائل آیند، شرایط مناسبی برای پیروزی سوسیالیسم درعده ای ازکشورها و برای اعتلاء جنبش آزادیبخش انقلابی و ملی برای تکا دادن و فروریختن سیستم مستعمراتی پدید آید.

 

جهان کار و ترقی، مبارزه عظیم خلقهای اتحاد جماهیر شوروی استالینی را برای درهم شکستن فاشیسم و تلاش آن را پس از جنگ برای آنکه صلح عادلانه بر قرارگردد، برای آنکه جامعه مشترکی از ملت ها بر اساس تساوی حقوق، عدم مداخله و همکاری پدید آید، که از تهدیدات امپریالیستی، اعمال فشارها و ارعاب مبری باشد ارج گذاشته و اکنون نیز مانند گذشته ارج میگذارد.

اکنون در هفتادمین سالروز پیروزی بر فاشیسم جهان در اوضاع و احوال دیگری است.

 

 رویزیونیستهای خائن شوروی که بیش از سه دهه بر استالین و خدماتش لجن پاشیدند، به جعل و تحریف تاریخ پرداختند و به احیای سرمایه داری و تزاریسم نوین دست زدند سرانجام فروپاشیدند و چون ذغال در مقابل تاریخ و خلقهای شوروی و جهان سیاهند. فروپاشی کاخ رویزیونیسم که چیزی جز دیکتاتوری دولتی بورژوازی نبود و بر افراشته شدن تصاویر استالین در تظاهراتهای خیابانی که این روزها در شهرهای روسیه به چشم میخورد داغ ننگی بر پیشانی ضد انقلاب و رویزیونیستها و تجلیل و احترام  به رهبر پرولتاریای  شوروی و جهان ، یعنی استالین است .

 

اکنون درهفتادمین سالروزتاریخی پیروزی بر فاشیسم ، مطبوعات ، رسانه های امپریالیستی و زمام داران شارلاتان و دروغگویان این کشورها در نوشته ها و نطق های خود بمناسبت این واقعه تاریخی حتا کلمه ای هم در باره مردی که در زمان جنگ در راس دولت شوروی و ارتش سرخ قرار داشت، بزرگترین نبرد ها را علیه ارتش هیتلری سازمان داد و خلقهای شوروی را به نبردی افسانه ای و توده ای برانگیخت، به میان نمی آورند. جهان سرمایه و همه رویزیونیستها ، تروتسکیستها و شبه تروتسکیستها در باره رفیق استالین و نقش عظیم و تعیین کننده رهبری او در جنگ ضد فاشیستی بر زبان نمی آورند. تو گوئی چنین واقعه تاریخی و چنین رهبری که هدایت کننده این نبرد ضد فاشیستی بود، وجود نداشت.

 

اما همه می دانند که بسیج  و رهبری اتخاد شوروی در جنگ کبیر میهنی، سازمان دادن و رهبری نبرد افسانه ای ارتش سرخ که قدرت نظامی آلمان نازی را نابود کرد و بر آن پیروز شد با نام استالین عمیقا در آمیخته است. میلیونها تن از زنان و مردان خلقهای شوروی درمیدانهای نبرد برخاک افتادند درحالی که نام استالین را بر لب داشتند. تصویر و اندیشه های او منبع الهام و پرچم مقاومت ضد فاشیستی خلقهای شوروی و جهان بود. بنابراین احمقانه است از جنگ میهنی اتحاد شوروی و پیروزی بر فاشیسم سخن گفت اما از نام و نقش استالین یاد نکرد، آنطور که رهبران امپریالیستهای غرب و دشمنان ریز و درشت استالین میکنند. استالین و انقلاب اکتبر، استالین و جنگ میهنی و مارکسیسم- لننیسم از هم جدائی ناپذیرند.

 

هفتادمین  سالروز پیروزی بر فاشیسم فرصتی است تا بار دیگر به علل و انگیزه حوادثی  پرداخت که موجب  بروز فاشیسم و تجاوز به خلقها گردید. فاشیسم فرزند سرمایه داری و امپریالیسم است و برای پیشگیری از تکرار این فاجعه تاریخی باید به بسیج توده ها و نیروهای انقلابی و ترقی خواه علیه  بربریت امپریالیسم کمر همت بست. اکنون امپریالیسم آمریکا با مدرن ترین و مهلک ترین سلاحهای مخرب خود ، هارترین و خطرناکترین دشمن بشریت است و باید درمقابل آن ایستاد. خطر تجاوزات جدید از جانب امپریالیسم آمریکا افزایش می یابد و سیاست تجاوزکارانه و راهزنانه آمریکا  که جای رژیم فاشیستی هیتلر را گرفته است، خطرناک است باید با آن مقابله کرد.

 

اکنون خلقهای آمریکای جنوبی، آسیا، آفریقا و..... درمقابل این قول فاشیست ایستاده اند و هر روز ضربات خورد کننده ای بر پیکر فرتوت این جنایتکاران وارد می آورند. وظیفه همه نیروهای ضد امپریالیست و ضد فاشیست است که تجاوزات مستقیم ونیابتی امپریالیسم  آمریکا به سوریه، عراق، افغانستان، لیبی، بحرین،یمن ..... را محکوم نمایند وبه دفاع از پیکارعادلانه خلقها علیه اوومتحدین جنایتکارش بپردازند. این پیکار قوای امپریالیستها بویژه امپریالیسم آمریکا را ضعیف میکند وشرایط شکستش را فراهم میگرداند.

باشد که هفتادمین  سالروز پیروزی برفاشیسم انگیزه ای گردد تا تمام خلقها و نیروهای انقلابی و ترقی خواه علیه  صهیونیسم وامپریالیسم ، بویژه امپریالیسم آمریکا متحد و بسیج شوند و همه مدعیان سلطه فاشیستی و تجاوزگری بر جهان را با شکست و نابودی مواجه گردانند.

 

                          مرگ بر فاشیسم، سرمایه داری و امپریالیسم!

                          زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!

                   
                                                    

حزب کارایران(توفان)

مه 2015

ویژه نامه توفان پیرامون توافقنامه ننگین لوزان

اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش.

ویژه نامه توفان پیرامون توافقنامه ننگین لوزان

ویژه نامه توفان پیرامون توافقنامه ننگین لوزان

 درافشاء نظریات آمریکائی پسند و ضد ملی حزب رویزیونیستی توده ایران و سردرگمی اپوزیسیون سیاسی ایران

توافقنامه ننگین لوزان و اپوزیسیون سیاسی ایران

توافقنامه هسته ای لوزان میان ایران و ممالک امپریالیستی 5+1، سازمانهای سیاسی ایران را مجبور کرد که در این عرصه به اتخاذ موضع بپردازند. وقتی شما به این نظریات گسترده برخورد می کنید و آنها را مورد بررسی قرار می دهید، متوجه می شوید که پاره ای از آنها ملقمه ای از دو پهلو گو...ئی، آشفته فکری، سردرگمی، چپنمائی انقلابی، خیانت به منافع ملی و تبدیل شدن به سخنگویان امپریالیسم و صهیونیسم، بی دورنمائی، بی خبری، پرگوئی، آسمان و ریسمان بهم بافتن، بی سر و ته سخن گفتن، اپورتونیستم و... به هم بافته اند و چیز دیگری که موجب احترام شما به این اپوزیسیون قابل ترحم شود در عریضه های بی سر و ته شان نمی یابید. در این پرگوئی ها رهنمودی برای مردم ایران نیست. کسانی هستند در میان این اپوزیسیون که همدست امپریالیسم و صهیونیسم اند و می دانند که چه می خواهند و چه می کنند و لذا از تحقق سیاست امپریالیسم و صهیونیسم در مورد تعطیل دستآوردهای ایران مسرورند، ولی سازمانهای اپوزیسیون ایران در مجموع خویش نوکر بیگانگان نیستند، ولی اغلب آنها توانائی نظری، دوراندیشی سیاسی، ستون فقرات سیاسی لازم را برای اتخاذ موضع و شناخت مسایل ندارند و یا اینکه "شغل اپوزیسیون" برای آنها برای پر کردن زمانهای تنهائی آنهاست، و جدی نیستند و اراده کسب قدرت سیاسی در ایران و رهبری یک کشور 75 میلیونی را ندارند و به آن فکر نمی کنند.......با باز کردن لینک کل مطلب را بخوانید!مطالعه این سند را به همه دوستان و رفقا وتمامی مدافعان آزادی واستقلال توصیه میکنیم.
http://toufan.org/Maghalat%20jadid/Viegehnameh%20Toufan.pdf