با درود های فراوان
توفان الکترونیکی شماره153 فروردین ماه 1398 نشریه الکترونیکی حزب کارایران منتشرشد
 با احترام
توفان
 
درشماره 153 توفان الکترونیکی
مطالب زیر را می خوانید:
 
 
به یاری هموطنا نمان به شتابیم!
سیل و خانه خرابی در گنبد کاووس 
زنده باد همبستگی! 
به مناسبت سیل ویرانگر در ایران 
فرخنده باد نوروز!پیام نوروزی حزب کارایران (توفان)
پیام نوروزی اسماعیل بخشی، از زندان 
نگاهی به صدور حکم بربرمنشانه ۳۸ سال زندان و شلاق برای نسرین ستوده دست ها رو م یشوند 
منشأ اسلام هراسی، تروریسم، نژادپرستی و فاشیسم، امپریالیسم است.
تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید، سند بردگی مطلق کارگران 
در جبهه نبرد طبقاتی.اخبار وگزارشات کارگری اسفند ماه ۱۳۹۷
سراپای نظام اسلامی، فساد مالی و اختلاس است
ایران آبستن حواث بزرگی است 
گشت وگذاری در فیسبوک، پاسخ به چند پرسش (۳)
پرسش و پاسخ در شبکه تلگرام ) (۲)
دستها از سوریه كوتاه باد!اعلامیه حزب کارایران در محکومیت دولت آمریکا