۱۳۹۲ آبان ۲۳, پنجشنبه

درافشای ماهيت "حزب کمونيست کارگری ايران"

درافشای ماهيت "حزب کمونيست کارگری ايران"
و نظريات ضد کمونيستی آن
جلد اول
ازانتشارات حزب کار ایران (توفان)
«پیشگفتار»
کتابی را که در دست دارید مجموعهﻯ مقالاتی است که توفانیﻫﺎ و به ویژه حزب کار ایران (توفان) در افشاء "حزب کمونیست کارگری ایران" نوشته است. این تشکل از گروهی سرمنشاء پیدا کرد که نام خویش را "گروه سهند" و سپس "اتحاد مبارزان کمونیست" نامیده بود که سه سال بعد از تأسیسﺍش در اثر سرکوبﻫﺎﻯ رژیم جمهوری اسلامی به کردستان نقل مکان کرد و با تشکیلات کومله به ایجاد "حزب کمونیست ایران" دست زد. رهبر ایدئولوژیک این تشکل آقای ژوبین رازانی(منصور حکمت) بود. "حزب کمونیست ایران" بعد از انشعاب به گروهﻫﺎﻯ متعددی تقسیم شد که یکی از آنها "حزب کمونیست کارگری ایران" به رهبری آقای منصور حکمت بود که خود مجدداً به چند تشکل بعدی تقسیم گردید.
رفقای ما که از همان آغاز فعالیت این سازمان از طریق رفقای کومله با آنها در تماس بودند، به تحولات این تشکل با تردید می نگریستند. آنها که مدعی قبول لنینیسم بوده و خود را مبارز ضد امپریالیست و ضد رویزیونیست می نمایاندند، بتدریج به اصل خود بازگشته به مخالفت با مارکسیسم لنینیسم پرداختند و یک ملقمهﻯ غیر طبقاتی و لیبرالی را به نام "مارکسیسم اصیل" به جنبش کمونیستی ایران ارائه کردند که در گمراهی بسیاری از جویندگان راه سوسیالیسم مؤثر واقع گردید.
نظریات آنها ملقمهﺍﻯ از لیبرالیسم، تروتسکیسم، اکونومیسم و رویزیونیسم است که آنها را به البسهﻯ "مدرنیسم" آراسته و با مفاهیم غیر طبقاتی بخورد جنبش کمونیستی ایران می دهند. تحولات درون این سازمان نشان می دهد که به شدت از صهیونیستﻫﺎﻯ اسرائیلی حمایت کرده، دشمن لنینیسم بوده و در کنار امپریالیسم "مدرن" ایستادهﺍند. آنها مُبلغ همهﻯ نظریهﻫﺎﻯ استعمارجویانه و تسلط طلبانهﻯ امپریالیستﻫﺎ و صهیونیستﻫﺎ در جهان هستند تا راه آنها را برای جهانی کردن سرمایه و رفع موانع سر راه آنها هموار کنند.
ما تلاش کردهﺍیم نقش این جریان مخرب و ناسالم را در عرصهﻫﺎﻯ ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانی برای خوانندگان روشن سازیم و توجه آنها را به منابع مالی این جریان و همکاری عملی آنها با صهیونیستﻫﺎ و مبارزه تحت نام مبارزه با "اسلام سیاسی" جلب کنیم. این جریان با تبلیغ وطنفروشی از تجاوز امپریالیستﻫﺎ که آنها را مظهر "مدرنیسم" جا می زند، به ممالک جهان حمایت می کند ودرجبههﻯ بزرگ مبارزهﻯ خلقﻫﺎ برای کسب و استقلال ملی در کنار امپریالیستﻫﺎ و صهیونیسم بینﺍلملل ایستاده است.
افشاء این جریان ناسالم برای رشد جنبش کمونیستی ایران ضروری است. حزب ما نخستین تشکلی است که کالبد این جریان مدعی پذیرش کمونیسم را تشریح کرد و ماهیت ارتجاعی و تئوریﻫﺎﻯ لیبرالی و غیر طبقاتی آنها را که با پوشش کمونیسم تبلیغ می شد برملا ساخت. حمایت بسیاری از کمونیستﻫﺎﻯ ایرانی که با ما مکاتبه کردند و از مبارزهﻯ ما در این زمینه سپاسگزاری نمودند، حاکی از نقش مثبتی است که این نوشتهﻫﺎﻯ انتقادی، ایفاء کردهﺍند. امروز دیگر مبارزه با ماهیت نظریات این عده که در اثر مبارزهﻯ حزب ما تشریح و شناخته شده است همراه با دشواری نیست. در اثر این مبارزه این جریان ناسالم به بخشﻫﺎﻯ گوناگون تجزیه شده است. حزب ما امیدوار است که روند این تجزیه به سمتی برود که عناصر سالم و مبارز آنها از هستهﻯ فاسد و ناسالمی که در کنار امپریالیسم، صهیونیسم و ارتجاع ایستاده است جدا شوند.
جمع آوری وانتشار این مطالب ناشی ازخواست بسیاری از خوانندگان و کمونیستﻫﺎﻯ صادقی بود که می خواستند همیشه به سلاح مبارزه با این تفکرات امپریالیسم صهیونیستی مسلح باشند و آنها را در همهﻯ عرصهﻫﺎ افشاء نمایند. ما به خواست این دوستان به این وسیله پاسخ مثبت می دهیم.
حزب کار ایران(توفان)
مورخ 01/06/2013
www.toufan.org
کتابخانه اینترنتی توفان
http://toufan.org/ketabkane.htm

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر