۱۳۹۲ آذر ۹, شنبه

 

نشریه توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 165 آذر ماه 1392

 ونشریه توفان الکترونیکی  نشریه الکترونیکی حزب کارایران شماره 89 آذرماه 891392 منتشر شدند

درشماره 165 توفان ارگان مرکزی حزب کارایران مقالات زیر را می خوانید:Pirooz bashid


.............................................

درشماره  89 توفان الکترونیکی مطالب زیر را می خوانید:

بیانیه حزب کار ایران(توفان)

پیرامون 

تسلیم خفت آور جمهوری سرمایه داری اسلامی به صهیونیسم و امپریالیسم جهانی و نقض حق مسلم ایران در مسئله هسته ای

***

تحریم اقتصادی ومنافع جناحهای رژیم مافیائی

به مناسبت سی ودومین سالگرد اعدام جنایتکارانه رفیق احمد مجلسی عضو کمیته مرکزی

مواضع صریح ضد استبدادی و ضد امپریالیستی و عدالت خواهانه وجه مشخصۀ سندیکای کارگری واقعی است!
کی برد وکی باخت؟ در حاشیه توافق نهایی نشست 5+1

دستچینی ازچند گزارش کوتاه کارگری ازسندیکای کارگران فلزکارمکانیک


درمحكومیت حكم زندان وفا قادری


در محکومیت اعدامهای جنایتکارانه در ایران


درهمبستگی بارضا شهابی وهمه فعالین کارگری دربند «رضا شهابی را به عضویت افتخاری اتحادیه کارگری سوئد درآورید»

گشت وگذاری درفیسبوک

- پرسش وپاسخی پیرامون رویزیونیسم واحیای سرمایه داری در شوروی

        -«بیانیه های حزب با کدام هدف انتشار می یابند؟»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر