۱۳۹۶ آذر ۱۰, جمعه

توفان الکترونیکی شمار.137

                    
توفان الکترونیکی شمار.137 آذر ماه 1396 نشریه الکترونیکی حزب کارایران منتشر شد
http://toufan.org/Maghalat%20jadid/Maghalat%20T%20elec%20137.htm
 
در شماره 137 توفان الکترونیکی
مطالب زیر را می خوانید:
* پیرامون زلزله مرگبار در منطقه غرب کشور
 
*گزارشی ازهمبستگی پُرشور ملّی با زلزل هزدگان استان کرمانشاه
 
*کمکهای بنیاد غیرانتفاعی مهپاره آهنی به ه ممیهنان زلزل هزده در منطقه غرب کشور
 
*نمایش استعفای حریری، شکست سیاس تهای عربستان در یمن و لبنان
 
*واقعا م یخواهید رازی از این زلزله را ب هدانید؟ 􀀊
 
*پیام حزب کار ایران (توفان ) به کنگره هشتم حزب کار ترکیه ،امپ
 
*یادداشتی درمورد کودتای اخیر در زیمباوه و برکناری رابرت موگابه
 
*ویژه نامه صدمین سالگرد انقلاب اکتبر منتشر شد
 
*صادق زیبا کلام، مُبلّغ پروژ ههای نئولیبرالی و سرسپردگی به امپریالیسم
 
*گزارش مختصری از برگزاری بیست و سومین کنفرانس بی نالمللی احزاب و سازما نهای مارکسیست-
لنینیست برای تحکیم وحدت و پیروزی انترناسیونالیسم پرولتری
 
*شهردار یها، دفاتر سلب مالکیت (قسمت دوم)
 
*در محکومیت بازداشت محمود صالحی و خبر مسر تبخش آزادی او
 
*روسیه امپریالیسم، سرمای هداری و یا مستعمره؟ (بخش ئدوم)
 
*قطعنامه بیست و سومین کنفرانس بی نالمللی احزاب و سازما نهای مارکسیست-لنینیست در تونس
 
*گشت و گذاری در فیسبوک و پاسخ به چند پرسش
*پرسش و پاسخ در کانال تلگرام
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر