۱۳۹۴ اسفند ۴, سه‌شنبه

این مضحکه را تحریم کنیم !

این مضحکه را تحریم کنیم !
خیمه شب بازی امروزادامه خیمه شب بازی دیروزاست
 

"انتخابات" دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان، روز جمعه، هفتم اسفند، برگزارمی‌شود. از همان بدو تاسیس جمهوری جهل و جنایت اسلامی این خیمه شب بازی وبی احترامی به رای و اندیشه مردم وجود داشته وادامه می یابد. تکرار این ریاکاری حکومت مستبد حاکم به صورت مضحکه در آمده و موجبات تمسخر مردم است.
 
برخی ازنیروها ومحافل بظاهراپوزیسیون درداخل و خارج ایران از مردم دعوت می کنند که دراین خیمه شب بازی مسخره ، میان بد و بدتر یکی را برگزینند تا اوضاع بدترازاین نشود! این دورباطل انتخاب میان بد و بدتر(بخوانید بدترو بدترین!) هیچوقت پایان نخواهد یافت و تا جمهوری اسلامی سرنگون نشود، ما همواره با جناحهای گوناگون حاکمیت روبرو هستیم که تضادها در میانشان به علت مخالفت مردم با این جناحها و همچنین به علت افزایش انفرادشان در بین مردم روز بروز افزایش بیشتری می یابد. تا موقعیکه اپوزیسیون واقعا مستقل و انقلابی ایران نتواند به عنوان نیرویی متشکل و قابل محاسبه در مقابل این حضرات قرار گیرد و خود را به عنوان آلترناتیو مطرح کند، وضعیت به صورت کنونی باقی می ماند. رژیم  سرمایه داری جمهوری اسلامی از ضعف اپوزیسیون انقلابی و غیرخود فروخته ایران استفاده می کند وهمچنان برخرمراد سوار است.
 
فراخواندن مردم به شرکت درمضحکه انتخابات، دادن آموزش غلط به آنها و تائید وضعیت سردرگمی وچرخ زدن میان جناحهای ارتجاعی وضد مردمی هیات حاکمه است.
 
بنظرحزب ما، در شرایطی که سیاستِ راهبردیِ مرحله ایِ نیروهای انقلابی، سرنگونی این رژیم فاسدو رانت خواراست، تا موانع راه رشد ایران دموکراتیک را، در همه زمینه ها از میان بردارند و مردم را درتعیین سرنوشتشان دخالت دهند، درشرایطی که هر نیروی انقلابی باید این قطبنمای حرکت را در دست داشته باشد، تا به دامن رفرمیسم و همکاری با رژیم  ارتجاعی جمهوری اسلامی درنغلتد، باید برای وضعیت کنونی و رهبری مبارزه مردم رهنمودهای روشن، مشخص و راه گشا طرح نمود که در تعمیق خود، راه را برای سرنگونی این رژیم هموار سازد. بنظر حزب ما این راه حلهای عملی در شرایط کنونی ، فراخواندن مردم به عدم شرکت درمضحکه انتخابات مجلس که نمایندگانش مورد تائید ودستچین شده ولی فقیه وشورای نگهبان هستند ، فراخوانی به تلاش فعال برای تحریم خیمه شب بازی انتخابات خواهد بود.
 
مردم ایران باید خواست فوری آزادی فعالین کارگری وعموم زندانیان سیاسی ، آزادی احزاب و سازمانهای سیاسی، پذیرش تساوی حقوق زن و مرد، رفع سانسور، آزادی فعالیت همه اتحادیه های کارگری و سازمانی صنفی و دموکراتیک وجدائی کامل دین از دولت را طلب کنند. این خواستهای منطقی و مورد تائید مردم، این خواستهای منطقی و ضد تصمیمات استبدادی فردی ولی فقیه، که زمینه گسترده مادی در جامعه ایران دارد، رژیم جمهوری اسلامی ولائی را در تنگنا قرار می دهد.خواست برسمیت شناختن حقوق و آزادیهای دمکراتیک به منزله پیش شرط هر انتخابات آزاد، است و رژیم  مستبد جمهوری اسلامی هرگز به آن تن  نمی دهد ونخواهد داد. تن دادن به یک انتخابات آزاد ، مرگ فقهای حاکم است.
 
 برای نیروهای انقلابی وترقی خواه درشرایط کنونی کشورما، راهی جز یک تحریم فعال انتخابات باقی نمی ماند. رژیم ازفرجام یک تحریم فعال وعدم شرکت مردم بشدت می هراسد و رژیم را به تنگنا می برد، زمینه تبلیغاتی را برای نیروهای انقلابی وترقی خواه می گشاید.باین جهت ما اعلام می کنیم که اجرای هر انتخاباتی بدون تحقق این مقدمات، غیر دموکراتیک و تقلبی وارتجاعی است و شرکت درآن مشروعیت بخشیدن به رژیمی است که برای بقاء منحوسش حاظر است به امپریالیستها بیشترین امتیازهای اقتصادی را دهدو برای خوش خدمتی هر روزبرتشدید سرکوب کارگران و زحمتکشان بیافزاید.
شرط هرانتخابات آزاد وجود آزادی های دمکراتیک و برسمیت شناختن حقوق مردم است. درکشوری که بسیاری ازفعالین کارگری و روشنفکران دگراندیش جامعه در زندان بسر می برند وکلا زندانی سیاسی وجود داشته باشد نمی تواند انتخابات آزاد صورت گیرد. به این جهت ما بر این باوریم که باید خیمه شب بازی انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی را که ادامه تجربه گذشته است و ما تغییری درآن نمی بینیم،  فعالانه تحریم کرد، زیرا این انتخابات نیز مانند همه انتخابات گذشته که درتحت چنین شرایطی برگذار شدند، تقلبی و غیر دموکراتیک و ارتجاعی بوده وقابل دفاع نیست.این سامانه ننگین را باید برانداخت تا نخستین شرط برگزاری انتخابات دمکراتیک که مردم بتوانند آزادانه برسرنوشت خویش حاکم شوند، فراهم آید. 
 
خیمه شب بازی انتخابات را فعالانه تحریم کنیم!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ، بدست مردم ایران!
زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهائی بشریت!
دست امپریالیسم آمریکا ازایران ومنطقه کوتاه باد!
 
حزب کارایران(توفان)
سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۴
www.toufan.org

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر