۱۳۹۳ بهمن ۲۸, سه‌شنبه


چهل ویکمین سالگروز تیرباران خسروگلسرخی وکرامت دانشیانخون ما پیرهن کارگران
خون ما پیرهن دهقانان
خون ما پیرهن سربازان
خون ما پرچم خاک ماست

 29بهمن 1352 سالروز تیرباران دوانقلابی مبارز وجان برکف میهنمان رفقا کرامت الله دانشیان و خسرو گلسرخی است. اکنون چهل ویکمین سال روز تیرباران این عزیزان را که توسط رژیم منفور پهلوی به خاک افتادند پشت سر میگذاریم و یاد همه جانباختگان سیاسی در دو رژیم جنایتکار پهلوی و جمهوری اسلامی را گرامی میداریم.                                                

 یادشان گرامی وننگ ونفرت برارتجاع وامپریالیسم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر