۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۰, سه‌شنبه

بیانیه حزب کارایران(توفان) به مناسبت روزجهانی کارگر     
خجسته باد جشن اول ماه مه
 روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران سراسر جهان علیه سرمایه داری


رفقای کارگر!
 بار دیگر اول ماه مه روز جهانی کارگران سراسر جهان فرا میرسد. ۱۲۴ سال پیش کارگران کلیه کشورها تصمیم گرفتند که همه ساله این روز را،روز اول ماه مه راجشن بگیرند. این تصمیم در۱۸۸۹ درکنگره سوسیالیست های کلیه کشورها درپاریس اتخاذ شد. درچنین روزی،درروز اول ماه مه که طبیعت ازخواب زمستانی برمیخیزد، کوه و جنگل سر سبز میشود، مرغزار و چمن بگل می نشینند، آفتاب گرمی بیشتر می بخشد، نشاط نو جوانی درفضا حس میشود، طبیعت جان میگیرد و شادابی می یابد درست درچنین روزی آنها تصمیم گرفتند آشکارا و با بانگ رسا به سراسر گیتی اعلام دارند که کارگران آورنده بهار بشریت اند، گسلنده زنجیر سرمایه داری اند، رسالت دارند که جهان نوین بر بنیاد آزادی و سوسیالیسم بر پا کنند.

امسال درشرایطی به استقبال جشن اول ماه میرویم که رژیم ضد کارگری جمهوری سرمایه داری اسلامی همچنان به حقوق کارگران وعموم زحمتکشان، به مطالبات نان، کار، آزادی و امنیت شغلی وحق تشکل تعرض میکند و جززندان و سرکوب و شکنجه پاسخی برای مردم ندارد. شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران درسال ۹۲ را ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان اعلام نمود.این درحالیست که با توجه به نرخ تورم و افزایش سرسام آورقیمت ارزاق ومایحتاج پایه ای مردم حداقل دستمزد کارگران نباید کمتراز دو میلیون و نیم تومان باشد. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی که به اجرای سیاستهای نئولیبرالی بانک جهانی وصندوق بین المللی پول مشغول است جز فقیر تر کردن سفره فقرا و پرکردن شکم اغنیا هنردیگری ندارد.مطابق مطبوعات خود رژیم ازجمله ایلنا، بیش از۸۰ درصد از کارگران سراسرکشورزیر خط فقر گذران زندگی می کنند.اجرای قانون هدفمندی یارانهﻫﺎ، نه تنها موجب بهبود وضعیت معیشتی کارگران وزحمتکشان نگردید بلکه شرایط وخیم تری را برمزدبگیران ایران تحمیل نموده است.تمام جناحهای رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به رغم تطورات واختلافاتی که با یکدیگردارندامادرسرکوب طبقه کارگرواجرای سیاستهای نئولیبرالی وتشدیداستثمارمزدبگیران متحدعمل میکنند. ازاین رورکارگران ایران راهی جز مبارزه متحد علیه بی عدالتی های موجود و ظلم وزوری که رژیم مستبد ومافیائی سرمایه برآنها روا میدارد، ندارند. پرواضح است که پیروزی را باید کشان کشان بدست آورد اما پیروزی نهائی دراتحاد همۀ کارگران و زحمتکشان درزیرپرچم حزب واحد طبقۀ کارگر،حزب واحد لنینیستی میسر خواهد گشت.حزبی که از آموزگاران پرولتاریا، مارکس، انگلس، لنین و استالین الهام میگیرد و با انواع انحرافات بورژوائی و خرده بورژوائی رویزیونیستی و ترتسکیستی، آنارکوسندیکالیستی و سوسیال دمکراتیک و فرقه های ضد حزبی وماجراجوخط کشی روشنی دارد. این تنها مسیر ممکن برای رهائی طبقۀ کارگر ایران از یوغ بندگی سرمایهﺪاری است.پیروزی نهائی در اتحاد همۀ کارگران و زحمتکشان در زیر پرچم حزب طبقۀ کارگر است. این تنها مسیر ممکن برای رهائی طبقۀ کارگر ایران از یوغ بندگی سرمایهﺪاری استپیروزی نهائی در اتحاد همۀ کارگران و زحمتکشان در زیر پرچم حزب طبقۀ کارگر است. این تنها مسیر ممکن برای رهائی طبقۀ کارگر ایران از یوغ بندگی سرمایهﺪاری است
رفقای کارگر!
  جشن اول ماه مه در شرایطی فرا میرسد که امپریالیستها و درراس آن امپریالیست آمریکا با اشاره به فناوری هسته ای ایران ودلایل مضحک وغلو آمیز درمورد خطر اتمی ایران به تحریک و توطئه علیه مردم ایران ادامه میدهند.تحریمهای اقتصادی امپریالیستها اعلان پیروزی نهائی در اتحاد همۀ کارگران و زحمتکشان در زیر پرچم حزب طبقۀ کارگر است. این تنها مسیر ممکن برای رهائی طبقۀ کارگر ایران از یوغ بندگی سرمایهﺪاری استجنگی تبهکارانه علیه مردم ایران بویژه محرومترین اقشارجامعه است.تحریمهای ضد بشری اقتصادی گلوی کارگران و زحمتکشان ایران را میفشاردو ازهمین روبرنیروهای مترقی و انقلابی میهن ما بویژه کارگران پیشرو وآگاهست که هوشیارانه عمل کنند، ضمن طرح مطالبات برحق خود نظیر حق تشکل مستقل حرفه ای ، حق کار، مسکن و بیمه بیکاری، اضافه دستمزد ودریافت حقوق معوقه و آزادی فوری و بی قید وشرط رفقای کارگرزندانی و همه زندانیان سیاسی....برعلیه تحریمها و تهدید به تجاوز نظامی به ایران نیز برزمند وبر تفکیک ناپذیر بودن این دومبارزه تاکید ورزند.

رفقای کارگر!
 اکنون در شرایطی به استقبال اول ماه مه میرویم که امپریالیستها با یاری نوکران بومیشان آهنگ آن دارند تا با ترفند دفاع ازحقوق  بشروحمایت ازمردم سوریه درقالب جنگ نیابتی به این کشورتجاوز نمایند وآن راهمانند کشورلیبی به مستعمره خود بدل سازند.ازاین رودر روزاول ماه مه امسال خلقهای جهان و درراس آن پرولتاریا با ابراز همبستگی با مردم سوریه هرگونه دخالت درامورداخلی سوریه را محکوم و به افشای  سیاستهای ددمنشانه امپریالیستها می پردازند. طرح خروج فوری و بی قید وشرط ارتش متجاوزعربستان ازبحرین وخروج فوری و بی قید و شرط متجاوزین امپریالیست از خاک افغانستان و عراق و برافراشتن پرچم دفاع ازخلق دربند فلسطین وتاکید برتحریم همه جانبه رژیم متجاوز وصهیونیستی اسرائیل وظیفه انترناسیونالیستی همه کمونیستها و نیروهای انقلابی درسراسر جهان است.وظیفه  انترناسیونالیستی پرولتاریای سراسرجهان است که ازاستقلال ملی کره شمالی درمقابل تهدیدات جنایتکارانه امپریالیست آمریکا حمایت نمایند.

حزب کارایران(توفان) به کارگران قهرمان ایران و جهان روز جهانی کارگر را شاد باش میگوید و ایقان دارد که پیروزی اردوی کاربرسرمایه تنها ازطریق وحدت وتشکیلات ورهبری حزب سیاسی و تنها ازطریق انقلاب سوسیالیستی و راهی که لنینیسم  نشان میدهد میسر خواهد گشت. کارگران با پیکارمتحد خود برعلیه سرمایه داری و امپریالیسم، علیه جنگ وخونریزی و فاشیسم و برای نان، صلح و آزادی و تنها از طریق انقلاب  قادرند قدرت سیاسی را به کف گرفته و آینده تابناک بشری را با دستان پرتوان خود رقم زنند. این راه رهائی بشریت و راه تحقق حقوق بشر برای همه کارگران و زحمتکشان است.

                                    خجسته باد  اول ماه مه روز نمایش پر قدرت اتحاد کارگران جهان!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست کارگران و زحمتکشان ایران!
دست امپریالیستها از ایران و منطقه کوتاه باد!
زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!
حزب کارایران(توفان)
اردیبهشت ۱۳۹۲
www.toufan.org         
toufan@toufan.org       هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر