۱۳۹۱ اردیبهشت ۱, جمعه

احکام صادره علیه رضا شهابی عضو سندیکای اتوبوسرانی تهران را قویا محکوم میکنیم

رضا شهابی، کارگر شریف و مبارز عضو سندیکای اتوبوسرانی تهران توسط بیدادگاه رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی به تحمل شش سال حبس و پنج سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شد. این درشرایطی است که وضعیت جسمی این کارگر زحمتکش وخیم بوده ونزدیکانش بارها درمورد خطری که جان وی را تهدید میکند هشدار داده اند. علیرغم این اما قاضی صلواتی بدون هیچ شرمی چنین حکم ضد انسانی را صادر کرده تا شاید ازاین طریق عزم و ارادۀ رضا شهابی این کارگر مبارز را برای  کسب حقوق حقۀ خویش درهم شکند. زهی خیال باطل!   

این نخستین بار نیست که رژیم ضد کارگری  سرمایهﺩاری جمهوری اسلامی چنین احکامی صادر میکند و دست به  آزار و اذیت  و پرونده سازی علیه فعالین کارگری و مخالفین خود می زند. رژیم  جمهوری اسلامی از روی ضعف و استیصال و برای زهر چشم گرفتن از مبارزین کارگری و خانه نشین کردن آنها به ترور و ارعاب متوسل میگردد تا ازاین طریق مانع رشد جنبش و تشکیل اتحادیهﻫﺎﻯ مستقل کارگری گردد. جمهوری اسلامی همچنان که تا کنون عمل کرده است بقای منحوس خویش را درسرکوب وحشیانه و ضد انسانی کارگران و زحمتکشان می بیند.

 حزب ما ضمن محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه و ضد بشری جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط  رضا شهابی و تمامی فعالین کارگری از زندان است. تنها درسایۀ تشدید مبارزه و پیکار بی امان و متحدانه کارگران است که می توان توطئهﻫﺎﻯ رژیم سرمایهﺩاری جمهوری اسلامی علیۀ فعالین کارگری و نیروهای ترقی خواه را در هم شکست.رژیمی که پاسخ نان، کار، آزادی بیان و تشکل کارگران را با چنین شیوهﻫﺎﻯ فاشیستی و سرکوبگرانه دهد، فرجامی جز مرگ و نیستی در انتظارش نخواهد بود.

 حزب ما از  تمامی احزاب برادر و سازمانهای مارکسیست لنینیست عضو کنفرانس بین المللی ودیگر احزاب و سندیکاههای کارگری می خواهد این اقدام ضد انسانی را محکوم و به هر طریق ممکن  برای آزادی رضا شهابی و دیگر فعالین کارگر زندانی بکوشند.


آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و همه زندانیان دربند سیاسی!
مرگ بر رژیم سرمایهﺩاری جمهوری اسلامی!
حزب کارایران(توفان)
16 آوریل 2012
www.toufan.orgهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر