۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه


تهدید نظامی علیه ایران را متوقف کنید!

این بیانیه به زبان انگلیسی تهیه  و به همه احزاب برادر و سازمانها و نیروهای مترقی جهان ارسال گردید.

 اینک ترجمه فارسی بیانیه از نظر خوانندگان گرامی میگذرد:
 
اخیرا قدرتهای امپریالیستی و صهیونیست های اسرائیلی تبلیغات جنایتکارانه جنگی علیه ایران را تشدید کرده اند. آنها ایران را با تهاجم نظامی و تحریم های اقتصادی بیشتر تهدید میکنند. جنگ افروزانی مانند سرکوزی ، کامرون ، اوباما ، نتانیاهو ، پرز ، و دیگران فشار بر ایران را افزایش داده اند. نخست وزیر مرتجع و فاشیست اسرائیا نتانیاهو تهدید میکند که ممکن است حتی بمب  های اتمی اسرائیل را بر علیه ایران بکار گیرد.  رهبران قدرتهای امپریالیستی برنامه اتمی ایران را مورد  بهانه قرار داده و با پخش دروغ و اخبار ساختگی سعی دارند که زمینه را برای یک جنایت دیگر آماده سازند. آنها ادعا میکنند که ایران برنامه مخفی برای دسترسی به بمب اتمی دارد و هیچ مدرک و سندی را هم ارائه نمیدهند. بیش از یک دهه است هرساله ادعا میشود که ایران در عرض کمتر از یکسال دارای بمب اتمی خواهد بود(!) و هنوز هم همین ادعای پوچ را تکرار میکنند.

حزب کار ایران (توفان) قاطعانه تهدید امپریالیستها و صهیونیستها برعلیه ایران را محکوم میکند. ما  قطعنامه های سازمان ملل علیه مردم ایران را شدیدا محکوم کرده ایم و هرنوع قطعنامه جدید را هم محکوم خواهیم کرد.

ایالات متحده آمریکا و کشورهای امپریالیستی اروپا در بحران عمیق سیاسی-اقتصادی بسر میبرند. بورزوازی امپریالیستی سعی میکند که بار بحران را به کشورهای دیگر منتقل کند. کشورهای خاورمیانه دارای منابع خام فراوانی هستند و بهار عربی موقعیت همدستان و دست نشاندگان قدرتهای غارتگر را متزلزل کرده است. امپریالیستها برای غارت مجانی منابع خام کشورها ، برای تحکیم هژمونی ، و برای تقسیم مجدد جهان دست به جنگ زده و امید دارند که حکومتهای دست نشانده خود را بر سر کار بگذارند. وقایع در لیبی ، سوریه ، و تهدید ایران را باید در چارچوب این سیاست دید.

صهیونیستهای اسرائیلی در چند سال گذشته با شکست های متعددی روبرو شده اند. مقاومت شکوهمند مردم علیه تجاوزات جنایتکارانه اسرائیل به لبنان و غزه  ، برسمیت شناختن جهانی  فلسطین ، بهار عربی در مصر ، جنبش اعتراضی در درون اسرائیل بر علیه وخامت اقتصادی ، همه دست بهنم داده و رهبران اسرائیل را ایزوله کرده اند. دولت اسرائیل با معرفی ایران بعنوان دشمن خارجی که قرار است  در اینده نزدیک(!) به بمب اتمی مسلح شود سعی دارد که اسرائیلی ها را پشت سر رهبران بسیج کند و با بی ثبات کردن شرایط  در خاورمیانه برنامه جنایتکارانه و نژادپرستنانه خود را به پیش ببرد.

حزب کار ایران (توفان) بار دیگر اعلام میدارد که ایران حق دارد که دست به فن آوری هسته ای زده و از انرزی هسته ای استفاده کند. مردم ایران حق دارند که صنایع خود را برای بهبود و رشد جامعه توسعه دهند. منافع ملی جامعه حکم میکند که علم و صنعت توسعه یابند. هر کوششی از طرف امپریالیستها برای جلوگیری از پیشرفت ایران با مقاومت شدید مردم مواجه خواهد شد. هر نوع حمله نظامی به ایران کل منطقه خاورمیانه را به آتش خواهد کشید. همبستگی بین مردم عرب و ایران بسیار گسترده و محکم است و هر نوع حمله نظامی به ایران پاسخ مناسب خود را خواهد گرفت.

حزب ما هر نوع دخالت در امور داخلی ایران را قویا محکوم میکند. مردم ما ضمن محکومیت قاطع تهدید های امپریالیستی-صهیونیستی علیه ایران به مبارزه خود علیه رژیم جمهوری اسلامی ادامه میدهند. سرنگونی رژیم مرتجع و سرمایه داری  جمهوریاسلامی فقط بدست مردم آزاده و نیروهای واقعا دمکراتیک و ضد امپریالیست که خواهان ایرانی آزاد و شکوفان و فارغ از استثمار باشند صورت خواهد گرفت.  

نه به تهدیدات امپریالیستی – صهیونیستی علیه ایران!

زنده باد همبستگی بین المللی با مردم ایران!

حزب کار ایران (توفان)

13 نوامبر 2011


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر