۱۳۹۰ فروردین ۱۰, چهارشنبه

                           اطلاعیه حزب کمونیست کارگران تونس علیه
                              تجاوز نظامی امپریالیستها به لیبی

حزب کمونیست کارگران تونس بر این نظر است که هدف ازتجاوز نظامی به لیبی حمایت از مردم لیبی درمقابل سرکوب قذافی نیست، بلکه منظور،اشغال کشور، سرکوب مردم، غارت ثروت ملی و بهره برداری ازخاک کشور جهت ایجاد پایگاههای نظامی برای کنترل آفریقای شمالی و حفاظت از امنیت اسرائیل و منافع امپریالیسم درمنطقه می باشد.

فرانسه، آمریکا و تمام قدرتهای غربی که این تهاجم را علیه لیبی سامان داده اند، هیچ علاقه ای در پیروزی و ضربه قیام خلقهای عرب بر سیستم بیکاری و فساد که در مدت طولانی مورد حمایت قدرتهای استعماری بود نداشته و ندارند. لذا،اقدامات کنونی تلاشی است برای کنترل شرایط موجود.

خلق برادرلیبی که خود موفق نشد رژیم قذافی را براندازد، نیازمند حمایت و پشتیبانی از سایر خلقهای عرب و تمام نیروهای انقلابی جهان است. خلق لیبی نیازمند به اشغال کشورش توسط نیروهای اجنبی که جز مرگ وویرانی و نقض حق حاکمیت ملی و غارت ثروت منابع طبیعی سودائی در سرندارند، نمی باشد.

حزب کمونیست کارگران تونس مخالفت خودرا علیه تجاوزنظامی به لیبی اعلام میدارد و خواهان متوقف ساختن فوری این تهاجم می باشد.
حزب ما همه نیروهای ضد امپریالیستی درمنطقه عربی و اسلامی و جهان را فرامی خواند که به خیابانها بریزند و با تظاهرات و همه اشکال مبارزاتی خواهان متوقف کردن دخالت نیروهای خارجی در لیبی گردند.

زنده باد مبارزه خلقهای عرب برای عزت و آزادی!
مرگ بر رژیمهای فاسد و خودکامه عربی!
مرگ بر امپریالیسم، دشمن خلقها، حافظ دیکتاتورها و حامی اسرائیل!
حزب کمونیست کارگران تونس
مارس 2011

آدرس وبسایت حزب کمونیست کارگران تونس
ترجمه وتکثیراز حزب کارایران(توفان)
www.rahe.toufan.org


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر